skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”; Understanding motivations for using mobile content sharing games

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Guanghao Low

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), p.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, CS
  2. Sian Lee, C.
  3. Low, Guanghao
  4. Goh, Dhl
  5. Goh, Dion

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...