skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Provenance and Annotation of Data and Processes: 6th International Provenance and Annotation Workshop, IPAW 2016, McLean, VA, USA, June 7-8, 2016, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provenance and Annotation of Data and Processes: 6th International Provenance and Annotation Workshop, IPAW 2016, McLean, VA, USA, June 7-8, 2016, Proceedings

Mattoso, Marta ;Glavic, Boris;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Mattoso, Marta (Editor) ; Glavic, Boris (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319405926 ; ISBN: 3319405926 ; E-ISBN: 9783319405933 ; E-ISBN: 3319405934 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40593-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...