skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truss vs solid modeling of tendons in prestressed concrete structures: Consequences on mechanical capacity of a Representative Structural Volume

Jason, Ludovic ; Ghavamian, Shahrokh ; Courtois, Alexis

Engineering Structures, 2010, Vol.32(6), pp.1779-1790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2010.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model

Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2006, Vol.195(52), pp.7077-7092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2005.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical simulations of SANDIA II tests OECD ISP 48 benchmark

Ghavamian, Shahrokh ; Courtois, Alexis ; Valfort, J.L

Nuclear Engineering and Design, 2007, Vol.237(12), pp.1406-1418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5493 ; E-ISSN: 1872-759X ; DOI: 10.1016/j.nucengdes.2006.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydraulic behaviour of a representative structural volume for containment buildings

Jason, Ludovic ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh ; Huerta, Antonio

Nuclear Engineering and Design, 2007, Vol.237(12), pp.1259-1274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5493 ; E-ISSN: 1872-759X ; DOI: 10.1016/j.nucengdes.2006.09.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghavamian, Shahrokh
  2. Ghavamian, S.
  3. Jason, Ludovic
  4. Jason, L.
  5. Courtois, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...