skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoria democrática contemporânea modelo democrático competitivo e modelo democrático popular

Denisson Silva ; Ranulfo Paranhos ; Gabriel Setti ; Willber Nascimento

Em Tese, 01 June 2013, Vol.10(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2013v10n1p1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paranhos, Ranulfo
  2. Ranulfo Paranhos
  3. Nascimento, Willber
  4. Willber Nascimento
  5. Setti, Gabriel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...