skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Outlook of Public Accounting Undergraduate Programs in Colombia Regarding Forensic Auditing and Financial Crime Prevention Contents

Baracaldo-Lozano, Natalia ; Daza-Giraldo, Luis ; Baracaldo-Lozano, Natalia ; Daza-Giraldo, Luis

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Forensic Auditing in an Asset Laundering Case in Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Grajales-Quintero, Jhonny

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros

Baracaldo-Lozano, Natalia Andrea ; Daza-Giraldo, Luis Eduardo

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.733-759

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.pcpc

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Hormechea-Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.pafc

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...