skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
自适应网页设计中的关键技术 - Key technologies of responsive Web design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自适应网页设计中的关键技术 - Key technologies of responsive Web design

冯兴利 ; 洪丹丹 ; 罗军锋 ; 锁志海 ; FENG Xingli,HONG Dandan,LUO Junfeng,SUO Zhihai

计算机应用 - journal of Computer Applications, 2016, Vol.36(01), pp.249-251

ISSN: 1001-9081

Toàn văn không sẵn có

3
面向移动终端的屏幕自适应网页设计 - Responsive Web design for mobile device
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面向移动终端的屏幕自适应网页设计 - Responsive Web design for mobile device

洪勇军

微型机与应用 - Microcomputer & its Applications, 2014, Issue 03, pp.65-66

ISSN: 1674-7720

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

반응형 웹의 그리드 시스템 디자인에 대한 연구 - 황금비율과 부트스트랩의 유동형 레이아웃을 중심으로 - ( A Study on Grid System Design of Responsive Web - Focusing on the Golden ratio and the Fluid layout of the Bootstrap - )

김진영 ; Kim Jin Young ; 고정훈 ; Ko Jeong Hoon

한국상품문화디자인학회 논문집, 2017, Vol.48, p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-2834

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsive design in Windows 8 applications

Klockare, Sofi; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Interaktiva och kognitiva system

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...