skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regionalization of watersheds : an approach based on cluster analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regionalization of watersheds : an approach based on cluster analysis

Rao A. Ramachandra; Srinivas V. V.; SpringerLink (Online service)

[Dordrecht, Netherlands] : Springer Science+Business Media B.V., c2008 - (551.48 RAO 2008) - ISBN9781402068515 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Floods in a changing climate : Hydrologic modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floods in a changing climate : Hydrologic modeling

Mujumdar P. P.; Nagesh Kumar D

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - (551.48 MUJ 2012) - ISBN9781107018761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rao A. Ramachandra
  2. Mujumdar P. P.
  3. Nagesh Kumar D
  4. Srinivas V. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...