skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fundamentals of Music Appreciation
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Music Appreciation

Newman, William S. ; Fishburn, Hummel ; Machlis, Joseph ; Tischler, Hans

Notes, 03/1956, Vol.13(2), p.294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/892447

Truy cập trực tuyến

2
The H. & M. Auditorium Series
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The H. & M. Auditorium Series

Kenley, Huldah Jane ; Grant, Richard W. ; Fishburn, Hummel

Music Educators Journal, 03/1936, Vol.22(5), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274321 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3384780

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Music Educators Journal  (1)
  2. Notes  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fishburn, Hummel
  2. Machlis, Joseph
  3. Kenley, Huldah Jane
  4. Grant, Richard W.
  5. Tischler, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...