skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unquiet Religious Backdrop to European East Indies Trade: Christian Polemical Literature and the First Portuguese Translation of the Bible, 1642-1694

Halikowski-Smith, Stefan ; Fernandes, Luis Henrique Menezes

DOI: 10.26300/XCE7-YG48

Toàn văn sẵn có

2
A literatura religiosa polemista nas Índias Orientais seiscentistas e a elaboração da primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa (1642-1694)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A literatura religiosa polemista nas Índias Orientais seiscentistas e a elaboração da primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa (1642-1694)

Fernandes, Luis Henrique Menezes

Revista de História Regional, 2013, Vol.18(2), pp.462-479

ISSN: 14140055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.18i2.0009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unquiet religious backdrop to European East Indies trade: Christian polemical literature and the first Portuguese translation of the Bible, 1642-1694

Smith, Stefan Halikowski ; Fernandes, Luis Henrique Menezes

e-Journal of Portuguese History, January 2015, Vol.13(2), pp.56-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1645-6432 ; E-ISSN: 1645-6432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ação metropolitana e sertanistas na incorporação das minas de Cuiabá e Goiás à capitania de São Paulo durante o governo de Rodrigo César de Menezes (1721 - 1728)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ação metropolitana e sertanistas na incorporação das minas de Cuiabá e Goiás à capitania de São Paulo durante o governo de Rodrigo César de Menezes (1721 - 1728)

Fernandes, Luis Henrique Menezes

Revista de História Regional, 12/21/2010, Vol.15(2), pp.129-158

ISSN: 14140055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.15i2.129158

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Portuguese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Portugal  (1)
  2. Dialnet  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...