skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multicenter dose-response study of pirmenol hydrochloride in patients with ventricular premature contractions

Farnham, D J

The American journal of cardiology, 15 June 1987, Vol.59(16), pp.43H-47H [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 2438923 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left anterior hemiblock simulating anteroseptal myocardial infarction

Farnham, D J ; Shah, P M

American heart journal, September 1976, Vol.92(3), pp.363-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 949031 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, W H ; Charlap, S ; Farnham, D J ; Sawin, H S ; Michelson, E L ; Crawford, M H ; Dibianco, R ; Kostis, J B ; Zellner, S R ; Michie, D D

The American journal of cardiology, 15 March 1985, Vol.55(7), pp.43C-49C [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3883741 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Once-daily pravastatin in patients with primary hypercholesterolemia: a dose-response study

Jones, P H ; Farmer, J A ; Cressman, M D ; Mckenney, J M ; Wright, J T ; Proctor, J D ; Berkson, D M ; Farnham, D J ; Wolfson, P M ; Colfer, H T

Clinical cardiology, February 1991, Vol.14(2), pp.146-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; PMID: 1904333 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Once‐daily pravastatin in patients with primary hypercholesterolemia: A dose‐response study

Jones, P. H. ; Farmer, J. A. ; Cressman, M. D. ; Mckenney, J. M. ; Wright, J. T. ; Proctor, J. D. ; Berkson, D. M. ; Farnham, D. J. ; Wolfson, P. M. ; Colfer, H. T. ; Rackley, C. E. ; Sigmund, W. R. ; Schlant, R. C. ; Arensberg, D. ; Mcgovern, M. E.

Clinical Cardiology, February 1991, Vol.14(2), pp.146-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; E-ISSN: 1932-8737 ; DOI: 10.1002/clc.4960140211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farnham, D.J.
  2. Cressman, M D
  3. Wolfson, P M
  4. Colfer, H T
  5. Arensberg, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...