skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Classic Readings in Cultural Anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classic Readings in Cultural Anthropology

Ferraro Gary

Australia : Wadsworth Publishing Co Inc , 2014 - (305.8 FER 2014) - ISBN9781285738505

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and the State in Iran

Saleh Alam

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.800955)

Truy cập trực tuyến

3
Race and culture : a world view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and culture : a world view

Sowell Thomas

NewYork. : BaicBooks, 1994 - (305.8 SOW 1994) - ISBN0465067964 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Medicine and Health Disparities

Satcher David Pamies Rubens J Woelfl Nancy N

McGraw Hill; 2005 - (362.1)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Memory and Migration Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation

Palgrave Macmillan; 2012 - (305.906912)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gates between

Phelps Elizabeth Stuart

Houghton Mifflin and Company; 1887 - (917.94)

Truy cập trực tuyến

7
Population and ethno-demography in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and ethno-demography in Vietnam

Khổng Diễn.

Chiang Mai, Thailand : Silkworm books, 2002. - (305.89592 KH-D 2002) - ISBN9747551659

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are We Not Foreigners Here Indigenous Nationalism in the Twentieth Century U S Mexico Borderlands

Schulze Jeffrey M

Chapel Hill; 2018 - (972)

Truy cập trực tuyến

9
Beyond ethnicity : consent and descent in American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond ethnicity : consent and descent in American culture

Sollors Werner.

New York : Oxford University Press, 1986. - (810.9 SOL 1986) - ISBN0195036948 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Dermatology for skin of color
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dermatology for skin of color

Kelly Paul A.; Kelly A. Paul; Taylor Susan C

New York : McGraw-Hill, c2009. - (616.5 KEY 2009) - ISBN9780071446716 (hardcover : alk. paper);ISBN0071446710 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maudu' a way of union with God

Sila Muhammad Adlin 1970

ANU Press; 2015 - (305.800959847)

Truy cập trực tuyến

12
American voices : culture, and community
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American voices : culture, and community

LaGuardia Dolores.; Guth Hans Paul

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (808.042 LAG 2003) - ISBN0072556005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferraro Gary
  2. Schulze Jeffrey M
  3. Sila Muhammad Adlin 1970
  4. Taylor Susan C
  5. Satcher David Pamies Rubens J Woelfl Nancy N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...