skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks )

Hyun Yang ; ; Jin Seok Yun ; ; Jun Seok Oh ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(3), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Link-Node Characterization for Energy-Efficient Communication in a Static Random Wireless Sensor Network

Somsen, Oscar

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.72(4), pp.2551-2561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1165-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Energy Cognitive Dynamic Adaptive Streaming over HTTP )

Seohyang Kim ; ; Hayoung Oh ; ; Chongkwon Kim

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2015, Vol.9(6), p.2144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy challenges in optical access and aggregation networks

Kilper, Daniel C ; Rastegarfar, Houman

Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences, 06 March 2016, Vol.374(2062) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2962 ; PMID: 26809581 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsta.2014.0435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Efficient Wireless Data Transmission for Personal Health Devices

Sang-Kon Kim ; Tae-Kon Kim ; Jin-Hwan Koh

Journal of Electrical Engineering & Technology, 2013, Vol.8(6), pp.1559-1570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-0102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Efficient Relay Positioning and Power Allocation for Multi-Relay Symmetric Channel with Analog Network Coding

Zhou, Jian ; Zhu, Canyan ; Wang, Donglin ; Ji, Aiming

Wireless Personal Communications, 2015, Vol.84(4), pp.2735-2755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-015-2764-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy efficient chain based routing protocol for underwater wireless sensor networks

Rani, Shalli ; Ahmed, Syed Hassan ; Malhotra, Jyoteesh ; Talwar, Rajneesh

Journal of Network and Computer Applications, 15 August 2017, Vol.92, pp.42-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; E-ISSN: 1095-8592 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2017.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy allocation for green multiple relay cooperative communication

Sohaib, Sarmad ; So, Daniel

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis on DPSK modulation using symbol repetition and interleaving

Han, Sungmin ; Lee, Jaeseok ; Kwon, Taesoo ; Choi, Ji‐Woong

International Journal of Communication Systems, 25 July 2018, Vol.31(11), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-5351 ; E-ISSN: 1099-1131 ; DOI: 10.1002/dac.3589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Energy Efficient Relay Positioning and Power Allocation for One-Way N-Relay Channel - Energy Efficient Relay Positioning and Power Allocation for One-Way N-Relay Channel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Efficient Relay Positioning and Power Allocation for One-Way N-Relay Channel - Energy Efficient Relay Positioning and Power Allocation for One-Way N-Relay Channel

周健 ; 朱灿焰 ; 王东林 ; 季爱明 ; ZHOU Jian , ZHU Can-yan , WANG Dong-lin , JI Ai-ming

东华大学学报:英文版 - Journal of Donghua University, 2016, Vol.33(01), pp.127-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5220

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polynomial time solution to minimum forwarding set problem in wireless networks under disk coverage model

Baysan, Mehmet ; Sarac, Kamil ; Chandrasekaran, R

Ad Hoc Networks, September 2012, Vol.10(7), pp.1253-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705 ; E-ISSN: 1570-8713 ; DOI: 10.1016/j.adhoc.2012.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Cognitive Dynamic Adaptive Streaming over HTTP

Seohyang Kim ; Hayoung Oh ; Chongkwon Kim

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), June 2015, Vol.9(6), pp.2144-2159 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tutorial for Energy-efficient Communication for XMPP-based Internet of Things

Sung-Chan Choi ; Jaeho Kim ; Jaeseok Yun ; Il-Yeop Ahn

SmartCR, 2013, Vol.3(6), pp.471-479

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CNS: a new energy efficient transmission scheme for wireless sensor networks

Sinha, Koushik ; Sinha, Bhabani ; Datta, Debasish

Wireless Networks, 2010, Vol.16(8), pp.2087-2104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-010-0245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Look-Ahead Strategies Based on Store-Carry and Forward Relaying for Energy Efficient Cellular Communications

Kolios, Panayiotis ; Friderikos, Vasilis ; Papadaki, Katerina

Future Internet, 2010, Vol.2(4), pp.587-602 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19995903 ; DOI: 10.3390/fi2040587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EECASC: an energy efficient communication approach in smart cities

Zamanifar, Azadeh ; Nazemi, Eslam

Wireless Networks, Sep 2018, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10220038 ; E-ISSN: 15728196 ; DOI: 10.1007/s11276-018-1838-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy efficient automotive networks: state of the art and challenges ahead

Christoph Schmutzler; Andreas Krüger; Fred Schuster; Martin Simons

Int. J. of Communication Networks and Distributed Systems, 2012, Vol 9 Issue 3/4, pp 266 - 285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-3916 ; E-ISSN: 1754-3924 ; DOI: 10.1504/IJCNDS.2012.048874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Management in LTE Networks

Kanwal, Kapil ; Safdar, Ghazanfar Ali ; Ur-Rehman, Masood ; Xiaodong Yang

IEEE Access, 2017, Vol.5, pp.4264-4284 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2688584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
基于广义逆非负矩阵分解的无线传感器网络节能通信 - Wireless sensor networks energy-efficient communication using generalized inverse nonnegative matrix factorization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于广义逆非负矩阵分解的无线传感器网络节能通信 - Wireless sensor networks energy-efficient communication using generalized inverse nonnegative matrix factorization

仵博 ; 吴敏 ; WU Bo1' 2, 3 WE Min1' 2

中南大学学报:自然科学版 - Journal of Central South University:Science and Technology, 2013, Vol.44(04), pp.1415-1419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7207

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (8)
 4. 2013đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sinha, Koushik
 2. Sinha, Bhabani P.
 3. Qi, Hairong
 4. Lee, Jaeseok
 5. Baysan, Mehmet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...