skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities

Zylfiu, Ilir ; Emini, Ardian

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2017, Vol.10(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prospects of Membership in International Organizations: The Case of Kosovo

Emini, Ardian ; Marleku, Alfred

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2016, Vol.9(2), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Congress of Vienna in the Emergence of Multilateralism

Marleku, Alfred ; Emini, Ardian

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2016, Vol.9(1), pp.67-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INFLUENCE OF ROMAN LAW AND THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE RIGHT OF OWNERSHIP IN THE BALKAN COUNTRIES, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Aqifi, Berat ; Emini, Ardian

IUS ROMANUM, 2017, Issue 2, pp.565-581

E-ISSN: 2367-7007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARRIAGE ACCORDING TO THE CODE OF JUSTINIAN AND THE CODE OF LEKË DUKAGJINI

Aqifi, Berat ; Emini, Ardian ; Alishani, Detrina

IUS ROMANUM, 2018, Issue 2, pp.299-307

E-ISSN: 2367-7007

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Governance Comparative Reviews between the Republic of Macedonia and the Republic of Kosovo

Emini, Ardian ; Shala, Xhemshit ; Aqifi, Berat ; Selimi, Ferid

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2018, Vol.11(2), pp.70-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Financial and Legal Obligations that appear from Internet Traffic - Technology of Information and Communication Kosovo Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial and Legal Obligations that appear from Internet Traffic - Technology of Information and Communication Kosovo Case

Dermaku, Kastriot ; Emini, Ardian ; Gashi, Ilir ; Shala, Xhemshit

International Journal of Management Excellence, 04/14/2019, Vol.12(3), p.1841 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2292-1648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17722/ijme.v12i3.552

Toàn văn không sẵn có

8
Money laundering as a form of economic criminality – The case of the Republic of Kosovo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Money laundering as a form of economic criminality – The case of the Republic of Kosovo

Ceku, Orhan Maxhun ; Kutllovci, Sheqir ; Emini, Ardian ; Nimani, Petrit

International Journal of Management Excellence, 04/14/2019, Vol.12(3), p.1860 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2292-1648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17722/ijme.v12i3.567

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Law and the Canon of Lekë Dukagjini

Aqifi, Berat ; Emini, Ardian ; Shala, Xhemshit

История, 2019, Vol.27(1), pp.72-85

ISSN: 0861-3710 ; E-ISSN: 1314-8524

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Emini, Ardian
  2. Aqifi, Berat
  3. Ardian Emini
  4. Shala, Xhemshit
  5. Marleku, Alfred

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...