skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘fun’ 이미지텔링을 활용한 방송 콘텐츠 디자인

이은숙(Lee, Eun Suk)

디지털디자인학연구, 2012, Vol.12(3), pp.429-438

ISSN: 1598-2319

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선거방송의 감성적 커뮤니케이션을 위한 대통령 후보 캐릭터 디자인

박현(Park, Hyun) ; 김형기(Kim, Hyunggi)

디자인지식저널, 2013, Vol.28, pp.233-242

ISSN: 2092-7045

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

앵커의 성별에 따른 정치뉴스 보도차이에 대한 텔레비전 뉴스 내용분석 - 2007년 대통령 선거 관련 보도를 중심으로 - ( Contents Analysis about differences of television political news depending on sex of anchor - Focused on president election TV news in 2007 - )

임드보라 ; Lim Debora ; 이소라 ; Lee So Ra

한국사진학회지 AURA, 2017, Vol.39, p.16

ISSN: 1228-503X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Television Campaign: The Impact of Party Election Broadcasting on Voters' Opinions in the 1997 British General Election

Pattie, C. J ; Johnston, R. J

Political Communication, 01 July 2002, Vol.19(3), pp.333-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4609 ; E-ISSN: 1091-7675 ; DOI: 10.1080/01957470290055538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19대 국회의원 선거 선거방송토론위원회 주관 선거방송토론 실시현황과 시청자층 분석 ( The National Election Broadcasting Debates in 19th National Assembly Election )

서복경 ; Bo Kyeung Seo

선거연구, 2012, Vol.2(2), p.157

ISSN: 2233-6974

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19대 대통령선거 선거방송토론에서 나타난 후보자의 설득전략 분석 ( Analysis of Candidate Persuasion Strategies in 19th Presidential Election Broadcast Debate )

김관규 ; Kwan-kyu Kim ; 박연진 ; Yeon-jin Park

언론과학연구, 2018, Vol.18(2), p.35

ISSN: 1598-2653

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선거방송TV토론의 현황 연구 ( A Study on Election Campaigning and TV Debates )

윤종빈 ; Jong Bin Yoon

대한정치학회보, 2010, Vol.18(2), p.149

ISSN: 1229-5469

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local radio coverage of the election campaign 1979; Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

Brantgärde, Lennart; Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/001114 ; Related DOI: 10.5878/000066 ; Related DOI: 10.5878/001113

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2002; Medievalundersökningen 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002098 ; Related DOI: 10.5878/000418

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002102 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/001058

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980 - News analysis; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002626 ; Related DOI: 10.5878/000115

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002100 ; Related DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/000869

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982 - News analysis; Medievalundersökningen 1982 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002153 ; Related DOI: 10.5878/000116

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979 - News analysis; Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002155 ; Related DOI: 10.5878/000114

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2006; Medievalundersökningen 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002222 ; Related DOI: 10.5878/002221

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002099 ; Related DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/001068

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002148 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985 - News analysis; Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002150 ; Related DOI: 10.5878/000117

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish election study 2010; Svensk valundersökning 2010

Holmberg, Sören ; Ekengren Oscarsson, Henrik; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002905 ; Related DOI: 10.5878/002904

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish election study 2006-2010 panel; Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Holmberg, Sören ; Ekengren Oscarsson, Henrik ; Statistics Sweden; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/001745 ; Related DOI: 10.5878/001730 ; Related DOI: 10.5878/002092

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến2001  (10)
 3. 2002đến2006  (4)
 4. 2007đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (28)
 2. English  (11)
 3. Korean  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...