skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-bound molecular rulers for probing the electrical double layer

Eggers, PK ; Darwish, N ; Paddon-Row, Mn ; Gooding, Jj

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/ja301509h

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing the effect of the solution environment around redox-active moieties using rigid anthraquinone terminated molecular rulers

Darwish, N ; Eggers, PK ; Ciampi, S ; Tong, Y ; Ye, S ; Paddon-Row, Mn ; Gooding, Jj

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/ja307665k

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroactive self-assembled monolayers of unique geometric structures by using rigid norbornylogous bridges

Darwish, N ; Eggers, PK ; Da Silva, PA ; Zhang, Y ; Tong, Y ; Ye, S ; Gooding, Jj ; Paddon-Row, Mn

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201101588

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 826618: Experimental Crystal Structure Determination

Darwish, N. ; Eggers, P.K. ; Da Silva, P. ; Zhang, Yi ; Tong, Yujin ; Ye, Shen ; Gooding, J.J. ; Paddon-Row, M.N.

DOI: 10.5517/ccwr53w ; Related DOI: 10.1002/chem.201101588

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 826619: Experimental Crystal Structure Determination

Darwish, N. ; Eggers, P.K. ; Da Silva, P. ; Zhang, Yi ; Tong, Yujin ; Ye, Shen ; Gooding, J.J. ; Paddon-Row, M.N.

DOI: 10.5517/ccwr54x ; Related DOI: 10.1002/chem.201101588

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Darwish, N.
  2. Gooding, J.J.
  3. Eggers, P.K.
  4. Tong, Yujin
  5. Ye, Shen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...