skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Governance:Reforms of Internal Management System in Russian Higher Education
走向治理:俄罗斯高等教育内部管理体制变革取向

刘淑华 刘欣妍

比较教育研究 (Comparative Education Review), 2015, Issue 2, pp.19-23

ISSN: 1003-7667

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization of Health and Education in Developing Countries: A Quality-Adjusted Review of the Empirical Literature

Channa, Anila ; Faguet, Jean - Paul;

World Bank Research Observer August 2016, Vol.31(2), pp.199-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-6971 ; DOI: 10.1093/wbro/lkw001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers as the Cornerstone of Educational Quality

Chapter 2, pp.39-58

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking Inside the Classroom Black Box

Chapter 5, pp.125-153

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions and Recommendations

Chapter 7, pp.181-193

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Well Do Teachers Perform?

Chapter 4, pp.69-104

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivating Teachers to Perform

Chapter 5, pp.223-286

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch5

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grooming Great Teachers

Chapter 4, pp.179-222

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch4

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recruiting Better Teachers

Chapter 3, pp.139-178

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch3

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Classroom in Latin America and the Caribbean

Chapter 2, pp.97-137

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch2

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Good Are Teachers in the Region?

Chapter 1, pp.55-96

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview

Chapter ov, pp.1-53

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ov

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher Professional Development around the World: The Gap between Evidence and Practice

Popova, Anna ; Evans, David K. ; Breeding, Mary E. ; Arancibia, Violeta

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-8572

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Liberal Is Nepal's Liberal Grade Promotion Policy?

Sharma, Dhiraj

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7896

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia as a Case Study for Comprehensive Teacher Reform

Chapter 1, pp.13-37

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Comprehensive Reform of Institutions, Mechanisms, Strategies, and Processes

Chapter 3, pp.59-96

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch3

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the Reform on Teacher Quality and Student Outcomes

Chapter 4, pp.97-123

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch4

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the Reforms on the Efficiency and Equity of Public Spending

Chapter 6, pp.155-180

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch6

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The Importance of High-Quality Teachers for Economic Growth

Chapter intro, pp.11-18

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_intro

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Chapter introduction, pp.5-12

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_introduction

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (9)
 3. 2014đến2014  (8)
 4. 2015đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (124)
 2. Sách  (5)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arancibia, Violeta
 2. Evans, David K.
 3. Violeta Arancibia
 4. Faguet, Jean-Paul
 5. Todd, Petra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...