skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Well Do Teachers Perform?

Chapter 4, pp.69-104

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia as a Case Study for Comprehensive Teacher Reform

Chapter 1, pp.13-37

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the Reform on Teacher Quality and Student Outcomes

Chapter 4, pp.97-123

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Well Does the Cambodian Teacher Training System Train Teachers?

Chapter 2, pp.39-62

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing Stewardship for Higher Education

Putting Higher Education to Work, Chapter 6, pp.147-171

ISBN: 9780821384909 ; DOI: 10.1596/9780821384909_CH06

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of Shanghai and Its Education System

Chapter 1, pp.3-11

ISBN: 978-1-4648-0790-9 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0790-9_ch1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personnel and Facilities Required in a National Assessment

Implementing a National Assessment of Educational Achievement, Chapter 2, pp.17-30

ISBN: 9780821385890 ; DOI: 10.1596/9780821385890_CH02

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing for the National Assessment: Design and Planning

Implementing a National Assessment of Educational Achievement, Chapter 1, pp.9-15

ISBN: 9780821385890 ; DOI: 10.1596/9780821385890_CH01

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procurement, Bidding, and Evaluation

Chapter 9, pp.151-156

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch9

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview

Chapter ov, pp.1-16

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ov

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons for Sub-Saharan Africa from Countries in Other Regions

Chapter 7, pp.77-84

ISBN: 978-1-4648-0540-0 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0540-0_ch7

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution, Storage, and Management

Chapter 10, pp.157-174

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch10

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching and Learning Materials Financing

Chapter 5, pp.99-120

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch5

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and Using Teaching and Learning Materials in Schools

Chapter 11, pp.175-186

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch11

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literacy, Curricula, Teaching and Learning Materials, Requirements and System Costs

Chapter 4, pp.71-98

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch4

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Textbook (and Other Teaching and Learning Materials) Availability, Costs, and Financing in Sub-Saharan Africa

Chapter 3, pp.53-70

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch3

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Options in the Development of National Teaching and Learning Materials Policies

Chapter 13, pp.207-230

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch13

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbooks, Teaching and Learning Materials, and Learning Achievement

Chapter 1, pp.17-36

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential Impact of Information and Communication Technology Solutions on Textbook Provision

Chapter 12, pp.187-206

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch12

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Trends in National Teaching and Learning Materials Policies in Sub-Saharan Africa

Chapter 2, pp.37-52

ISBN: 978-1-4648-0572-1 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0572-1_ch2

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (1)
  2. 2012đến2012  (2)
  3. 2013đến2014  (2)
  4. 2015đến2016  (3)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...