skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu ứng dụng E - Learning trên mạng diện rộng của cơ quan Đảng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1 01 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng E - Learning trên mạng diện rộng của cơ quan Đảng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1 01 10

Nguyễn, Hồng Phong; Hồ, Sĩ Đàm

Nguyễn, H. P. (2007). Nghiên cứu ứng dụng E - Learning trên mạng diện rộng của cơ quan Đảng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01350; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42371

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E - learning : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E - learning : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Đặng, Thị Hương; Bùi, Thế Duy

Đặng, T. H. (2014). Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E - learning. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43315

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng E - Learning trên mạng diện rộng của cơ quan Đảng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1 01 10

Nguyễn Hồng Phong; Hồ Sĩ Đàm người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2007 - (004.67 NG-P 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-learning: Quality Criteria and Curriculum Design

Tôn Quang Cường

Chulalongkorn Educational Review. 2002, Vol 9, No 1

2002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng E Learning trên mạng diện rộng của cơ quan Đảng Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Nguyễn Hồng Phong

ĐHCN; 2007

Truy cập trực tuyến

6
Mô hình E-Learning giải pháp hiệu quả trong giáo dục đào tạo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình E-Learning giải pháp hiệu quả trong giáo dục đào tạo

Phạm, Văn Hải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13023

Truy cập trực tuyến

7
Thực trạng hệ thống E-learning tại trường Đại học Cần Thơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng hệ thống E-learning tại trường Đại học Cần Thơ

Thạch, Thị Tuyến; Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. 

Thạch, T. T. (2016). Thực trạng hệ thống E-learning tại trường Đại học Cần Thơ. Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11701

Truy cập trực tuyến

8
Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih.

Phan, Thị Phương; Phùng, Văn Ôn

Phan, T. P. (2013). Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002637; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41532

Truy cập trực tuyến

9
Some Issues of E-pedagogy: A Case Study at University of Education (VNU-UED)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Issues of E-pedagogy: A Case Study at University of Education (VNU-UED)

Tôn, Quang Cường; Phạm, Kim Chung; Đào, Thị Hoa Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57404

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E learning cho Trường Trung cấp Estih Luận văn ThS Công nghệ thông tin

Phan Thị Phương

Đại học Quốc gia Hà Nội ;Trường Đại học Công nghệ; 2013

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu về trắc nghiệm thích nghi
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu về trắc nghiệm thích nghi

Nguyễn, Thị Thu Thảo

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6513

Truy cập trực tuyến

12
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử

Lê, Hoàn

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6569

Truy cập trực tuyến

13
Một cách tiếp cận phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một cách tiếp cận phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal

Trần, Vũ Việt Anh; Nguyễn, Việt Hà

tr. 152-159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5683

Truy cập trực tuyến

14
Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E – learning
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E – learning

Đặng, Thị Hương

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8172

Truy cập trực tuyến

15
Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS

Nguyễn, Thị Tâm

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7506

Truy cập trực tuyến

16
Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS

Nguyễn, Thị Tâm; Nguyễn, Việt Hà

Nguyễn, T. T. (2007). Chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13603

Truy cập trực tuyến

17
Ứng dụng công nghệ E-Learning trong hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ E-Learning trong hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc

Đỗ, Mai Hương

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8219

Truy cập trực tuyến

18
Ứng dụng E-Learning trong đào tạo cán bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng E-Learning trong đào tạo cán bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nguyễn, Việt Hưng

78 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16812

Truy cập trực tuyến

19
Ứng dụng công nghệ E-Learning trong hoạt động của cơ quan Nhà nước : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ E-Learning trong hoạt động của cơ quan Nhà nước : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

Đỗ, Mai Hương; Hồ, Sĩ Đàm

Đỗ, M. P. (2013). Ứng dụng công nghệ E-Learning trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002386; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42017

Truy cập trực tuyến

20
Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử

Lê, Hoàn; Trần, Đình Quế

Lê, H. (2008). Tư vấn học tập trong giáo dục điện tử. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01963; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42301

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 11.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (10)
 2. 1996đến2002  (187)
 3. 2003đến2008  (2.553)
 4. 2009đến2015  (5.623)
 5. Sau 2015  (3.029)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.100)
 2. German  (1.216)
 3. Spanish  (847)
 4. Japanese  (417)
 5. Portuguese  (232)
 6. French  (187)
 7. Czech  (139)
 8. Indonesian  (88)
 9. Korean  (81)
 10. Catalan  (79)
 11. Russian  (58)
 12. Chinese  (51)
 13. Persian  (40)
 14. Arabic  (28)
 15. Italian  (28)
 16. Vietnamese  (18)
 17. Undetermined  (15)
 18. Slovenian  (13)
 19. Polish  (12)
 20. Slovak  (10)
 21. Norwegian  (8)
 22. Lithuanian  (7)
 23. Danish  (6)
 24. Turkish  (5)
 25. Hungarian  (4)
 26. Ukrainian  (4)
 27. Thai  (1)
 28. Romanian  (1)
 29. Dutch  (1)
 30. Hebrew  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ebner, Martin
 2. Wang, Minhong
 3. Walsh, Kieran
 4. Gil-Jaurena, Inés
 5. Oliveira, Tiago

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...