skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the globin-coupled sensor YddV in a mature E. coli biofilm population

Donné, Joke ; Van Kerckhoven, Marian ; Maes, Louis ; Cos, Paul ; Dewilde, Sylvia

BBA - Proteins and Proteomics, July 2016, Vol.1864(7), pp.835-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-9639 ; E-ISSN: 1878-1454 ; DOI: 10.1016/j.bbapap.2016.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenging World of Biofilm Physiology

Donné, Joke ; Dewilde, Sylvia

Advances in microbial physiology, 2015, Vol.67, pp.235-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2162-5468 ; PMID: 26616519 Version:1 ; DOI: 10.1016/bs.ampbs.2015.09.003

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Haem-Distal Site Plasticity in Methanosarcina acetivorans Protoglobin.(Research Article)

Pesce, Alessandra ; Tilleman, Lesley ; Donne, Joke ; Aste, Elisa ; Ascenzi, Paolo ; Ciaccio, Chiara ; Coletta, Massimo ; Moens, Luc ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia ; Bolognesi, Martino ; Nardini, Marco

PLoS ONE, June 12, 2013, Vol.8(6), p.e66144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P853 Human factors engineering to drive the development of a next generation colli-pee home-based first-void urine collection

Donné, Joke ; Beyers, Koen ; Urlings, Judith ; Rios-Cortes, Alejandra ; Bossche, Ronald Van Den ; Meers, Nette ; Avondt, Quinten Van ; Provinciael, Tine ; Hochstenbach, Laura ; Wauben, Paulette ; Huijnen, Claire ; Ceccarelli, Bianca ; Nelissen, Katherine ; Vankerckhoven, Vanessa

Sexually Transmitted Infections, 14 July 2019, Vol.95(Suppl 1), p.A357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4973 ; E-ISSN: 1472-3263 ; DOI: 10.1136/sextrans-2019-sti.895

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Donné, Joke
  2. Dewilde, Sylvia
  3. Dewilde, S
  4. Ascenzi, Paolo
  5. Coletta, Massimo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...