skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documentary Films Reviewed Girl Model [Film]

Shipper, Apichai W.

Pacific Affairs, March 2013, Vol.86(1), pp.206-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of a Dominant Party System After Multipartyism: Theoretical Implications from the Case of the AKP in Turkey

Ayan Musil, Pelin

South European Society and Politics, 02 January 2015, Vol.20(1), pp.71-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-8746 ; E-ISSN: 1743-9612 ; DOI: 10.1080/13608746.2014.968981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political opposition and the challenges of a dominant party system: The democratic alliance in South Africa

Southern, Neil

Journal of Contemporary African Studies, 01 July 2011, Vol.29(3), pp.281-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2011.581478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards understanding Botswana and South Africa's ambivalence to liberal democracy

de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David

Journal of Contemporary African Studies: Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in the Midst of Plenty, 02 January 2017, Vol.35(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2016.1246682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loyalties in Conflict: Mapam's Vacillating Stance on the Military Government, 19551966 Historical and Political Analysis

Halamish, Aviva

Israel Studies Forum, 2010, Vol.25(2), pp.26-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-7711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
One-Party Dominance In African Democracies: A Framework For Analysis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-Party Dominance In African Democracies: A Framework For Analysis

One-Party Dominance in African Democracies

ISBN: 9781588268693

Toàn văn sẵn có

7
Why One-Party Dominance Endures In Some Democracies But Not Others
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why One-Party Dominance Endures In Some Democracies But Not Others

One-Party Dominance in African Democracies

ISBN: 9781588268693

Toàn văn sẵn có

8
Dominant Parties
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dominant Parties

Encyclopedia of Power

ISBN: 9781412927482

Toàn văn không sẵn có

9
An Overview Of African Party Systems
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview Of African Party Systems

One-Party Dominance in African Democracies

ISBN: 9781588268693

Toàn văn sẵn có

10
One-Party Dominance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-Party Dominance

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 9781412959636

Toàn văn không sẵn có

11
Bellows, Thomas John
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bellows, Thomas John

Marquis Who's Who in America

ISBN: 9780837970622

Toàn văn không sẵn có

12
One-Party-Dominant System
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-Party-Dominant System

The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 9781412951432

Toàn văn không sẵn có

13
Party System
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party System

A Glossary of UK Government and Politics

ISBN: 9780748625543

Toàn văn sẵn có

14
Dominant Party
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dominant Party

Dictionary of Politics and Government

ISBN: 9780747572206

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Southern, N.
 2. Abdul Hamid, Ahmad
 3. Takiyuddin Ismail, Muhamad
 4. Ismail, Muhamad Takiyuddin
 5. Sebudubudu, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...