skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas zur Ozeanographie

Mannheim : Bibliographische institut AG, 1968 - (551.4 ATL 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Conceptual Structures: Knowledge Visualization and Reasoning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Structures: Knowledge Visualization and Reasoning

Eklund, Peter W. ; Haemmerlé, Ollivier.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27952

Truy cập trực tuyến

3
Multiple stars across the H-R diagram : proceedings of the ESO Workshop held in Garching, Germany, 12-15 July 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple stars across the H-R diagram : proceedings of the ESO Workshop held in Garching, Germany, 12-15 July 2005

Hubrig, S.; Petr-Gotzens, M.; Tokovinin, A. A.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29679

Truy cập trực tuyến

4
The almanac investor : profit from market history and seasonal trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The almanac investor : profit from market history and seasonal trends

Hirsch Jeffrey A.; Brown J. Taylor

Hoboken, N.J. : Wiley ; Chichester : John Wiley, 2005. - (332.63 HIR 2005) - ISBN0471654051 (pbk.);ISBN9780471654056

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase diagram and magnetic excitations of BaFe2 xNixAs2 a neutron scattering study

Lu Xingye

Springer; 2017 - (530)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oceanographic atlas of the International Indian Ocean Expedition

Wyrtki Klaus.; Bennett Edward B; Rochford David J

New Delhi : Amerind., 1988 - (551.4 WYR 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Japanese candlestick charting techniques : a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese candlestick charting techniques : a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East

Nison Steve.

New York : New York Institute of Finance, c1991. - (HG4638 .N57 1991) - ISBN0139316507 :

Truy cập trực tuyến

8
Stock trader's almanac 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock trader's almanac 2005

Hirsch Yale.; Hirsch Jeffrey A

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2005. - ISBN0471649368;ISBN9780471649366

Truy cập trực tuyến

9
Mapping the galaxy and nearby galaxies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the galaxy and nearby galaxies

Wada, Keiichi.; Combes, F.

978-0-387-72767-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28599

Truy cập trực tuyến

10
Technical analysis and chart interpretations : a comprehensive guide to understanding established trading tactics for ultimate profit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical analysis and chart interpretations : a comprehensive guide to understanding established trading tactics for ultimate profit

Ponsi Ed

Hoboken, New Jersey : Wiley, [2016] - (332.63 PON 2016) - ISBN9781119048336 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
A runtime approach to verify scenario in multi-agent systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A runtime approach to verify scenario in multi-agent systems

Thanh-Binh, Trinh; Viet-Ha, Nguyen; Quang-Thap, Pham; Ninh-Thuan, Truong

978-076954213-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26912

Truy cập trực tuyến

12
Detail process charting : speaking the language of process / Ben B. Graham.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail process charting : speaking the language of process / Ben B. Graham.

Graham Ben B.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (658.4 GRA 2004) - ISBN0471653942 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Professional stock trading : system design and automation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional stock trading : system design and automation

Conway Mark R.; Behle Aaron N.

Waltham, MA : Acme Trader, c2003. - ISBN0971853649

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Handbook of electrical design details
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of electrical design details

Sclater Neil.; Traister John E

New York : McGraw-Hill, 2003. - ISBN0071425799

Truy cập trực tuyến

15
Checking the compliance of timing constraints in software applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checking the compliance of timing constraints in software applications

Trinh, Thanh-Binh; Do, Tuan-Anh; Truong, Ninh-Thuan; Nguyen, Viet-Ha

978-076953846-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31756

Truy cập trực tuyến

16
Good charts : the HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good charts : the HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations

Berinato Scott

Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, [2016] - (658.452 BER 2016) - ISBN9781633690707 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hirsch Jeffrey A
  2. Viet-Ha, Nguyen
  3. Tokovinin, A. A.
  4. Combes, F.
  5. Wyrtki Klaus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...