skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyarapodó népességkutatás

Vita, Emese

Korunk, 2018, Issue 4, pp.114-116

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Catherine Bliss's review of Social Neuroscience: Brain, Mind, and Society, edited by Russell Schutt, Larry Seidman, and Matcheri Keshavan (CS 45[6]:786-788)

Schutt, R.K. ; Seidman, L.J. ; Keshavan, M.S.;

Contemporary Sociology, Mar 2017, Vol.46(2), pp.247-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/0094306117692577a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Demographic Transition Theory: A Review and Appraisal

Zaidi, Batool ; Morgan, S

Annual Review of Sociology, 2017, Vol.43, p.473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-Genomic Research Using Genome-Wide Molecular Data

Conley, Dalton

Annual Review of Sociology, 2016, Vol.42, p.275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-081715-074316

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Income Has Only Weak Effects on Cognitive Scores in Australia: A Comment on Khanam and Nghiem

Marks, Gary

Demography, Apr 2017, Vol.54(2), pp.801-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-017-0557-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Református lélekszámcsökkenés 1997 és 2016 között

Szabó, Mihály

Korunk, 2018, Issue 4, pp.103-108

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Great Migration and the Prospects of a More Integrated Society

Liang, Zai

Annual Review of Sociology, 2016, Vol.42, p.451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-081715-074435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Sociology of Suburbs: A Research Agenda for Analysis of Emerging Trends

Lacy, Karyn

Annual Review of Sociology, 2016, Vol.42, p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-071312-145657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The '10 Excess' Phenomenon in Responses to Survey Questions on Happiness

Brulé, Gaël ; Veenhoven, Ruut

Social Indicators Research, Mar 2017, Vol.131(2), pp.853-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921 ; DOI: 10.1007/s11205-016-1265-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egyházaink – a demográfiai adatok és kihívások kereszttüzében

Vetési, László

Korunk, 2018, Issue 4, pp.17-21

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analiza stanu oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności w Polsce

Ucieklak-Jeż, Paulina

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 2011, Issue 5, pp.13-39

ISSN: 2300-2999

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demografske promene i populaciona politika - Majnc (Nemačka), 31. avgust − 03. septembar 2016

Nikitović, Vladimir ; Arsenović, Daniela

Stanovništvo, 2016, Vol.54(2), pp.127-132

ISSN: 0038-982X ; E-ISSN: 2217-3986

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Önként vállalt sors? Szórványok a Bánságban

Bodó, Barna

Korunk, 2018, Issue 4, pp.34-41

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig

Vezsenyi, Péter

Korall - Társadalomtörténeti folyóirat, 2016, Issue 63, pp.200-205

ISSN: 1586-2410

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starość człowieka – Szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne

Not Specified, Author

Konteksty Społeczne, 2017, Vol.5(1 (9)), pp.142-143

ISSN: 2300-6277

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinia o książce Małgorzaty Julii Radziukiewicz pt. Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci, PWE, Warszawa 2011

Dąbrowska, Anna

Handel Wewnętrzny, 2012, Issue 2, pp.90-92

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Environmental Cause Common to Sex Determination and Infant Mortality

James, William

Demography, Dec 2015, Vol.52(6), pp.2051-2052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-015-0436-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fitting Age-Period-Cohort Models Using the Intrinsic Estimator: Assumptions and Misapplications

Masters, Ryan ; Powers, Daniel ; Hummer, Robert ; Beck, Audrey ; Lin, Shih-Fan ; Finch, Brian

Demography, Aug 2016, Vol.53(4), pp.1253-1259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-016-0481-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Evidence Against a Causal Marriage Wage Premium

Killewald, Alexandra ; Lundberg, Ian

Demography, Jun 2017, Vol.54(3), pp.1007-1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-017-0566-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Marriage Wealth Premium Revisited: Gender Disparities and Within-Individual Changes in Personal Wealth in Germany

Lersch, Philipp

Demography, Jun 2017, Vol.54(3), pp.961-983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-017-0572-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.359)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.350)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (13)
 2. 1978đến1992  (20)
 3. 1993đến2001  (66)
 4. 2002đến2011  (544)
 5. Sau 2011  (1.685)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.573)
 2. Polish  (299)
 3. Turkish  (118)
 4. Bosnian  (113)
 5. Serbo-Croatian  (69)
 6. Russian  (56)
 7. Hungarian  (48)
 8. Bulgarian  (34)
 9. German  (28)
 10. Serbian  (17)
 11. Romanian  (14)
 12. Macedonian  (11)
 13. French  (9)
 14. Lithuanian  (6)
 15. Serbian  (6)
 16. Ukrainian  (6)
 17. Croatian  (6)
 18. Czech  (4)
 19. Spanish  (4)
 20. Slavic (Other)  (2)
 21. Slovak  (1)
 22. Portuguese  (1)
 23. Albanian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Atanasova, Eli
 2. Konova, Maya
 3. Borisova-Marinova, Kremena
 4. Devedžić, Mirjana
 5. Penev, Goran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...