skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La lutte contre la mortalite maternelle en Afrique apres 2015: quelles devraient etre les priorites?(Editorial)

Bazuaye, Annette ; Okonofua, Friday E.

African Journal of Reproductive Health, June, 2013, Vol.17(2), p.13(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1118-4841

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory Budgeting: Could It Diminish Health Disparities in the United States?(Editorial)(Report)

Hagelskamp, Carolin ; Schleifer, David ; Rinehart, Chloe ; Silliman, Rebecca

Journal of Urban Health, 2018, Vol.95(5), p.766(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1099-3460 ; DOI: 10.1007/s11524-018-0249-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic transitions, health institutions, and financial protection in the emerging economies: insight from Asia

Gomez, Eduardo J.

Health, Economics, Policy and Law, July, 2017, Vol.12(3), p.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1331

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does health promote economic growth? Portuguese case study: from dictatorship to full democracy

Morgado, Sonia Maria Aniceto

The European Journal of Health Economics, July, 2014, Vol.15(6), p.591(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-7598

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scan Our Skin - Your Personal Mobile Wellness Platform: SOS is democratized skincare, and it's the most disruptive technology to hit the skincare market since soap

M2 Presswire, July 15, 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scan Our Skin - Your Personal Mobile Wellness Platform: SOS is democratized skincare, and it's the most disruptive technology to hit the skincare market since soap

M2 Presswire, July 18, 2016

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scan Our Skin: Your Personal Mobile Wellness Platform - democratized skincare, and it's the most disruptive technology to hit the skincare market since soap

M2 Presswire, August 24, 2016

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Tin tức  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mackenbach, Johan P.
 2. Looman, Caspar W. N.
 3. Hu, Yannan
 4. Hagelskamp, C
 5. Morgado, Sónia Maria Aniceto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...