skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rethinking popular representation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking popular representation

Törnquist Olle; Webster Neil; Stokke Kristian

New York: Palgrave Macmillan, 2009 - (321.8 RET 2009) - ISBN9781137006929;ISBN1137006927 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Politicising democracy : The new local politics of democratisation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicising democracy : The new local politics of democratisation

Harriss John; Stokke Kristian ‰d 1961-; Törnquist Olle

Houdmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2004. - (320.8 POL 2004) - ISBN9781137355195;ISBN1403934819 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture matters: the real obstacles to Latin American development.(Comment)(Column)

Arias, Oscar

Foreign Affairs, Jan-Feb, 2011, Vol.90(1), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Linkage and Democratization

Levitsky, Steven ; Way, Lucan

Journal of Democracy, 2005, Vol.16(3), pp.20-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenges of Consolidation

Journal of Democracy, 1994, Vol.5(4), pp.5-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing Countries

Bellin, Eva Rana

World Politics, 2000, Vol.52(2), pp.175-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Toàn văn sẵn có

7
Confronting the Weakest Link - Aiding Political Parties in New Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting the Weakest Link - Aiding Political Parties in New Democracies

Carothers, Thomas

E-ISBN: 9780870032820 ; E-ISBN: 0870032828

Toàn văn sẵn có

8
Democratization and market reform in developing and transitional countries think tanks as catalysts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and market reform in developing and transitional countries think tanks as catalysts

Mcgann, James G

ISBN: 0415547385 ; ISBN: 9780415547383 ; E-ISBN: 0203865324 ; E-ISBN: 9780203865323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Oxford handbook of the politics of development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Oxford handbook of the politics of development

Lancaster, Carol ; Van De Walle, Nicolas ; Oxford University Press

ISBN: 9780199845156 ; E-ISBN: 9780199981816

Toàn văn không sẵn có

10
Democratization and the protection of human rights challenges and contradictions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and the protection of human rights challenges and contradictions

Campbell, Patricia ; Mahoney-Norris, Kathleen;; Campbell, Patricia J ; Mahoney-Norris, Kathleen

ISBN10: 0275962318 ; ISBN13: 9780275962319 ; E-ISBN10: 0313028133 ; E-ISBN13: 9780313028137

Toàn văn không sẵn có

11
Alliance Curse - How America Lost the Third World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance Curse - How America Lost the Third World

Root, Hilton L.

E-ISBN: 9780815701514 ; E-ISBN: 0815701519

Toàn văn không sẵn có

12
Alliance curse how America lost the Third World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance curse how America lost the Third World

Root, Hilton L; Brookings Institution

ISBN: 9780815775560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Credibility Challenge - How Democracy Aid Influences Election Violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Credibility Challenge - How Democracy Aid Influences Election Violence

Von Borzyskowski, Inken

ISBN: 9781501736544 ; E-ISBN: 9781501736551 ; E-ISBN: 1501736558

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2004  (2)
 3. 2005đến2008  (2)
 4. 2009đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (9)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Root, Hilton L.
 2. Törnquist Olle
 3. Arias, Oscar
 4. Webster Neil
 5. Carothers, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...