skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings

Demey, Yan Tang ;Panetto, Herve;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Demey, Yan Tang (Editor) ; Panetto, Hervé (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642410321 ; ISBN: 3642410324 ; E-ISBN: 9783642410338 ; E-ISBN: 3642410332 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...