skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of the Arawete and Asurini Indians keeps the tribes free from HTLV infection during 36 years of follow-up

Vallinoto, Antonio C R ; Otake, Mateus I ; Sousa, Paulo V N R ; Lopes, Felipe T ; Sacuena, Eliene R P ; Queiroz, Maria A F ; Costa, Greice L C ; Ishak, Marluísa O G ; Cayres-Vallinoto, Izaura M V ; Guerreiro, João F ; Ishak, Ricardo

Retrovirology, 22 October 2019, Vol.16(1), pp.27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1742-4690 ; PMID: 31640723 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12977-019-0490-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing prehistoric migrations by the viruses they carry: human T-cell lymphotropic viruses as markers of ethnic relationships

Black, F L

Human biology, August 1997, Vol.69(4), pp.467-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7143 ; PMID: 9198307 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ishak, Ricardo
 2. Greice L. C. Costa
 3. Cayres-Vallinoto, Izaura M. V.
 4. Queiroz, Maria A. F.
 5. Black, F L

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Child
 3. Female
 4. Adolescent
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...