skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the mechanical response of tetragonal lysozyme crystals

Zamiri, Amir ; De, Suvranu

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 16 March 2010, Vol.26(6), pp.4251-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 20039601 Version:1 ; DOI: 10.1021/la9033222

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outstanding mechanical properties of monolayer MoS 2 and its application in elastic energy storage

Peng, Qing ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, Vol.15(44), pp.19427-19437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c3cp52879k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of graphyne monolayers: a first-principles study

Peng, Qing ; Ji, Wei ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, Vol.14(38), pp.13385-13391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c2cp42387a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical analysis of the effect of the hydrogenation of graphene to graphane on its mechanical properties

Peng, Qing ; Liang, Chao ; Ji, Wei ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, Vol.15(6), pp.2003-2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c2cp43360e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation distribution maps of -hmx molecular crystals

Zamiri, Amir Reza ; De, Suvranu

Journal of Physics D: Applied Physics, 2010, Vol.43(3), p.035404 (7pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/43/3/035404

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical degradation of graphene by epoxidation: insights from first-principles calculations

Peng, Qing ; Han, Liang ; Lian, Jie ; Wen, Xiaodong ; Liu, Sheng ; Chen, Zhongfang ; Koratkar, Nikhil ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, Vol.17(29), pp.19484-19490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c5cp02986d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and stabilities of -boron monolayers

Peng, Qing ; Han, Liang ; Wen, Xiaodong ; Liu, Sheng ; Chen, Zhongfang ; Lian, Jie ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, Vol.17(3), pp.2160-2168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c4cp04050c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures, mechanical properties, equations of state, and electronic properties of -HMX under hydrostatic pressures: a DFT-D2 study

Peng, Qing ; Rahul, Guangyu ; Wang, Gui-Rong ; Liu, Suvranu ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, Vol.16(37), pp.19972-19983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c4cp02193b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting elastic properties of β-HMX from first-principles calculations

Peng, Qing ; Rahul, Guangyu ; Wang, Gui-Rong ; Liu, Stefan ; Grimme, Suvranu ; De, Suvranu

The journal of physical chemistry. B, 07 May 2015, Vol.119(18), pp.5896-903 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5207 ; PMID: 25906053 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b00083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale modeling of irradiated polycrystalline FCC metals

Rahul ; De, Suvranu

International Journal of Solids and Structures, November 2014, Vol.51(23-24), pp.3919-3930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7683 ; E-ISSN: 1879-2146 ; DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2014.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Z-fiber influence on high speed penetration of 3D orthogonal woven fiber composites

Ghosh, Ranajay ; De, Suvranu

Mechanics of Materials, Jan, 2014, Vol.68, p.147(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636

Toàn văn sẵn có

12
Structures, Mechanical Properties, Equations of State, and Electronic Properties of β-HMX under Hydrostatic Pressures: A DFT-D2 study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures, Mechanical Properties, Equations of State, and Electronic Properties of β-HMX under Hydrostatic Pressures: A DFT-D2 study

Peng, Qing ; ., Rahul ; Wang, Guangyu ; Liu, Gui-Rong ; De, Suvranu

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C4CP02193B

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale modeling of polycrystalline materials with Jacobian-free multiscale method (JFMM)

Rahul, Suvranu ; De, Suvranu

Computational Mechanics, 2015, Vol.55(4), pp.643-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-015-1128-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-physics model for ultrasonically activated soft tissue

Rahul ; De, Suvranu

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 01 February 2017, Vol.314, pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2016.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A phase-field model for shock-induced α-γ phase transition of RDX

Rahul ; De, Suvranu

International Journal of Plasticity, January 2017, Vol.88, pp.140-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-6419 ; E-ISSN: 1879-2154 ; DOI: 10.1016/j.ijplas.2016.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
An efficient block preconditioner for Jacobian-free global-local multiscale methods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient block preconditioner for Jacobian-free global-local multiscale methods

Rahul ; De, Suvranu

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 08/19/2011, Vol.87(7), pp.639-663 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/nme.3123

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Jacobian-free multiscale method (JFMM)

Rahul, Suvranu ; De, Suvranu

Computational Mechanics, 2015, Vol.56(5), pp.769-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-015-1200-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and instabilities of ordered graphene oxide C 6 O monolayers

Peng, Qing ; De, Suvranu

RSC Advances, 2013, Vol.3(46), pp.24337-24344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c3ra44949a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-principles investigation of the equation of states and molecular "weak spots" of $\beta$-cyclotetramethylene tetranitramine (HMX)

Peng, Qing ; De, Suvranu

Arxiv ID: 1411.1496

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunable band gaps of mono-layer hexagonal BNC heterostructures

Peng, Qing ; De, Suvranu

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, April 2012, Vol.44(7-8), pp.1662-1666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-9477 ; E-ISSN: 1873-1759 ; DOI: 10.1016/j.physe.2012.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (212)
 2. Toàn văn trực tuyến (166)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (8)
 2. 2005đến2007  (22)
 3. 2008đến2010  (70)
 4. 2011đến2014  (92)
 5. Sau 2014  (84)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (272)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...