skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a need for platform neutrality regulation in the EU?

Jan Krämer ; Daniel Schnurr

Telecommunications Policy, August 2018, Vol.42(7), pp.514-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5961 ; E-ISSN: 1879-3258 ; DOI: 10.1016/j.telpol.2018.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La transformación neoliberal de la ciencia: El caso de las Humanidades Digitales; The Neoliberal Transformation of Science: The Case of Digital Humanities

Aibar Puentes, Eduard

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...