skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A New Histogram Modification Based Reversible Data Hiding Algorithm Considering the Human Visual System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Histogram Modification Based Reversible Data Hiding Algorithm Considering the Human Visual System

Seung, Won Jung; Le, Thanh Ha; Sung, Jea Ko

ISIKNOWLEDGE; 1070-9908; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28844; http://ieeexplore.ieee.org/document/5648443/

Truy cập trực tuyến

2
A New Histogram Modification Based Reversible Data Hiding Algorithm Considering the Human Visual System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Histogram Modification Based Reversible Data Hiding Algorithm Considering the Human Visual System

Jung, Seung-Won; Le, Thanh Ha; Ko, Sung-Jea

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32634

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet bit-plane based data hiding for compressed images

Yeh, Hsiu-Lien ; Gue, Shu-Tsai ; Tsai, Piyu ; Shih, Wei-Kuan

AEUE - International Journal of Electronics and Communications, September 2013, Vol.67(9), pp.808-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-8411 ; E-ISSN: 1618-0399 ; DOI: 10.1016/j.aeue.2013.04.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible Data Hiding over Facebook

Ran Lyu ; Jian-Tao Zhou ; Wei-Wei Sun ; Li Dong

Proceedings of Engineering and Technology Innovation, 01 December 2017, Vol.7

ISSN: 2413-7146 ; E-ISSN: 2518-833X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of interpolation-based reversible data hiding methods

Jung, Ki-Hyun

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(7), pp.7795-7810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-017-5066-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjectively adapted high capacity lossless image data hiding based on prediction errors

Fallahpour, Mehdi ; Megias, David ; Ghanbari, Mohammad

Multimedia Tools and Applications, 2011, Vol.52(2), pp.513-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-010-0486-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steganographic method based on interpolation and LSB substitution of digital images

Jung, Ki-Hyun ; Yoo, Kee-Young

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(6), pp.2143-2155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-013-1832-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible data hiding method using meaningful encrypted images

Shin, Sang-Ho ; Jung, Ki-Hyun

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(12), pp.14841-14857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-017-5065-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-capacity reversible data hiding based on multi-histogram modification

Wang, Cheng-Tzu ; Yu, Hsiang-Fu

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.61(2), pp.299-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0838-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High‐Performance Reversible Data Hiding with Overflow/Underflow Avoidance

Yang, Ching‐Yu ; Hu, Wu‐Chih

ETRI Journal, August 2011, Vol.33(4), pp.580-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.11.0110.0534

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust lossless data hiding scheme

Zeng, Xian-ting ; Pan, Xue-zeng ; Ping, Ling-di ; Li, Zhuo

Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 2010, Vol.11(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1869-1951 ; E-ISSN: 1869-196X ; DOI: 10.1631/jzus.C0910177

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-capacity watermarking of high dynamic range images

Maiorana, Emanuele ; Campisi, Patrizio

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2016, Vol.2016(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-5281 ; DOI: 10.1186/s13640-015-0100-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible data hiding scheme based on dual stegano-images using orientation combinations

Lee, Chin-Feng ; Huang, Yu-Lin

Telecommunication Systems, 2013, Vol.52(4), pp.2237-2247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-011-9529-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-capacity reversible data hiding method using block expansion in digital images

Jung, Ki-Hyun

Journal of Real-Time Image Processing, 2018, Vol.14(1), pp.159-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-8200 ; E-ISSN: 1861-8219 ; DOI: 10.1007/s11554-016-0618-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVERSIBLE DATA-HIDING SCHEMES FOR ENCRYPTED IMAGE: A REVIEW

Chaturvedi, Anoop ; Shukla, Piyush

International Journal of Advanced Research in Computer Science, Sep 2017, Vol.8(8), pp.658-660 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 09765697 ; DOI: 10.26483/ijarcs.v8i8.4830

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High‐Quality and Robust Reversible Data Hiding by Coefficient Shifting Algorithm

Yang, Ching‐Yu ; Lin, Chih‐Hung

ETRI Journal, June 2012, Vol.34(3), pp.429-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.12.0111.0312

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High performance reversible data hiding for block truncation coding compressed images

Sun, Wei ; Lu, Zhe-Ming ; Wen, Yu-Chun ; Yu, Fa-Xin ; Shen, Rong-Jun

Signal, Image and Video Processing, 2013, Vol.7(2), pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1863-1703 ; E-ISSN: 1863-1711 ; DOI: 10.1007/s11760-011-0238-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lossless data hiding in JPEG bitstream using alternative embedding

Qiu, Yingqiang ; He, Han ; Qian, Zhenxing ; Li, Sheng ; Zhang, Xinpeng

Journal of Visual Communication and Image Representation, April 2018, Vol.52, pp.86-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2018.02.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huffman-code strategies to improve MFCVQ-based reversible data hiding for VQ indexes

Yang, Cheng-Hsing ; Wu, Sheng-Chang ; Huang, Shu-Chien ; Lin, Yih-Kai

The Journal of Systems & Software, 2011, Vol.84(3), pp.388-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2010.11.924

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved reversible data hiding through full employment of image pixels

Kang, Jihong ; Jin, Honglin ; Choe, Yoonsik

IEICE Electronics Express, 2011, Vol.8(11), pp.866-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1349-2543 ; DOI: 10.1587/elex.8.866

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (940)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.143)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (6)
 2. 2001đến2004  (36)
 3. 2005đến2008  (74)
 4. 2009đến2013  (272)
 5. Sau 2013  (735)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.084)
 2. Korean  (18)
 3. Chinese  (16)
 4. Japanese  (8)
 5. Arabic  (2)
 6. Russian  (1)
 7. French  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chang, Chin-Chen
 2. Chang, Cc
 3. Chang, C.-C.
 4. Zhang, Xinpeng
 5. Qin, Chuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...