skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 399  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE DISPLAY AND INTERACTION USING A MOBILE DEVICE

Howard James A ; Dascola Jonathan R

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image display and interaction using a mobile device

Howard, James A ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE D'IMAGES ET INTERACTION À L'AIDE D'UN DISPOSITIF MOBILE
IMAGE DISPLAY AND INTERACTION USING A MOBILE DEVICE

Howard, James A ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE D'IMAGES ET INTERACTION À L'AIDE D'UN DISPOSITIF MOBILE
IMAGE DISPLAY AND INTERACTION USING A MOBILE DEVICE

Howard, James A ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL ASSISTANT ACTIVATION

Lemay, Stephen O ; Newendorp, Brandon J ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL ASSISTANT ACTIVATION

Lemay Stephen O ; Newendorp Brandon J ; Dascola Jonathan R

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual assistant activation

Lemay, Stephen O ; Newendorp, Brandon J ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Dascola Jonathan R ; Dellinger Richard R ; Foss Christopher P

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Dascola Jonathan R ; Dellinger Richard R ; Foss Christopher P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivierung von virtuellen Assistenten

Newendorp, Brandon J ; Dascola, Jonathan R ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Se internt notat

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher P ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual assistant activation

Lemay Stephen O ; Newendorp Brandon J ; Dascola Jonathan R

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Dascola Jonathan R ; Dellinger Richard R ; Foss Christopher P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVIERUNG EINES VIRTUELLEN ASSISTENTEN
ACTIVATION D'ASSISTANT VIRTUEL
VIRTUAL ASSISTANT ACTIVATION

Lemay, Stephen, O ; Newendorp, Brandon, J ; Dascola, Jonathan, R

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVIERUNG EINES VIRTUELLEN ASSISTENTEN
ACTIVATION D'ASSISTANT VIRTUEL
VIRTUAL ASSISTANT ACTIVATION

Lemay, Stephen, O ; Newendorp, Brandon, J ; Dascola, Jonathan, R

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual assistant activation

Lemay, Stephen O ; Newendorp, Brandon J ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher P ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 399  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dascola, Jonathan R
  2. Dascola Jonathan R
  3. Karunamuni, Chanaka G
  4. Chaudhri, Imran
  5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...