skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, Regina ; Winckler, Marco ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; O'Neill, Jacki; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor Facilitation in Smart Workplaces

Nijholt, Anton ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.228-239

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Painter to Interaction Designer: The Evolution of Visual Art Things

Li, Danzhu ; van der Veer, Gerrit C. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.139-149

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humor in Human-Computer Interaction: A Short Survey

Nijholt, Anton ; Niculescu, Andreea ; Valitutti, Alessandro ; Banchs, Rafael E. ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; Dalvi, Girish ; Winckler, Marco

Adjunct Proceedings INTERACT 2017 Mumbai, 2017, pp.192-214

ISBN: 978-81-931260-9-7

Truy cập trực tuyến

5
Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part II

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319676838 ; ISBN: 3319676830 ; E-ISBN: 9783319676845 ; E-ISBN: 3319676849 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part IV

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; Balkrishan, Devanuj K. ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O’neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319680583 ; ISBN: 3319680587 ; E-ISBN: 9783319680590 ; E-ISBN: 3319680595 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part I

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319677439 ; ISBN: 3319677438 ; E-ISBN: 9783319677446 ; E-ISBN: 3319677446 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part III

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319676869 ; ISBN: 3319676865 ; E-ISBN: 9783319676876 ; E-ISBN: 3319676873 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67687-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Development of an Intuitive User-Centric Font Selection Menu
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an Intuitive User-Centric Font Selection Menu

Dalvi, Girish; Katre, Dinesh (Editor) ; Orngreen, Rikke (Editor) ; Yammiyavar, Pradeep (Editor) ; Clemmensen, Torkil (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, Human Work Interaction Design: Usability in Social, Cultural and Organizational Contexts: Second IFIP WG 13.6 Conference, HWID 2009, Pune, India, October 7-8, 2009, Revised Selected Papers, pp.144-153

ISBN: 9783642117619 ; ISBN: 3642117619 ; E-ISBN: 9783642117626 ; E-ISBN: 3642117627 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11762-6_12

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sách  (4)
  3. Chương sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...