skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển quan hệ liên kết nghiên cứu giữa viện nghiên cứu với địa phương thông qua các dự án (Nghiên cứu trường hợp : Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Lê Thành Phượng; Phạm Ngọc Thanh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (658.4012 LE-P 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Agricultural extension and research : achievements and problems in national systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural extension and research : achievements and problems in national systems

Purcell Dennis; Anderson Jock R.

Washington, D.C. : World Bank, c1997 - (630.71 PUR 1997) - ISBN0821338781

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (1)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...