skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dân chủ hóa trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dân chủ hóa trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bùi, Thị Thu Trang

105 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3997

Truy cập trực tuyến

2
Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á

Lã, Khánh Tùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6211

Truy cập trực tuyến

3
Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

Hồ, Thị Thành; Hoàng, Thị Giang

Hồ, T. T, Hoàng, T. G. (2017). Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62720

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dân chủ hóa trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bùi Thị Thu Trang

H ĐHQGHN; 2014

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á: Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

Lã Khánh Tùng; Nguyễn Đăng Dung người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2015 - (342.02 LA-T 2015)

Truy cập trực tuyến

6
Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu

Đặng, Minh Đức

115 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13459

Truy cập trực tuyến

7
Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu : Luật văn ThS. Luật: 60 38 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu : Luật văn ThS. Luật: 60 38 01

Đặng, Minh Đức; Bùi, Xuân Đức, Người hướng dẫn

V_L0_01114; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51041

Truy cập trực tuyến

8
Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu

Đặng, Minh Đức; Bùi, Xuân Đức

Đặng, M. Đ. (2006). Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13461; 341.2 ĐA-Đ 2006 / V-L0/01114

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu Luật văn ThS Luật 60 38 01

Đặng Minh Đức

Khoa Luật; 2006

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nghị viện Châu Âu trong tiến trình dân chủ hóa ở Liên minh châu Âu : Luật văn ThS Luật: 60.38.01

Đặng Minh Đức; Bùi Xuân Đức Người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2006 - (341.2 ĐA-Đ 2006)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về quá trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo

Lê Minh Quân

H. : CTQG, 2011 - (320.9597 LE-Q 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014 : Đề tài NCKH. QG.15.48

Hồ Thị Thành; Hoàng Thị Giang

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , 2017 - (321.8 HO-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Cải cách hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đài Loan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đài Loan

Lã, Khánh Tùng

$atr. 193-199; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/879

Truy cập trực tuyến

14
Quá trình dân chủ hóa ở Indonesia từ năm 1945 đến nay - Nhìn từ góc độ giai cấp trung lưu và xã hội dân sự
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình dân chủ hóa ở Indonesia từ năm 1945 đến nay - Nhìn từ góc độ giai cấp trung lưu và xã hội dân sự

Hồ, Thị Thành

170 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9859

Truy cập trực tuyến

15
Nâng cao tính thiết thực và hiệu quả, bảo đảm sự bền vững của trung tâm học tập cộng đồng là góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng một xã hội học tập, thực hiện dân chủ hóa giáo dục và hướng tới nền giáo dục cho mọi người
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao tính thiết thực và hiệu quả, bảo đảm sự bền vững của trung tâm học tập cộng đồng là góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng một xã hội học tập, thực hiện dân chủ hóa giáo dục và hướng tới nền giáo dục cho mọi người

Trần, Mạnh Cung

Trần, Mạnh Cung. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ hai (2004), tr. 679-690; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24606

Truy cập trực tuyến

16
Dự án dân chủ hóa việc đọc (Dự án Giấc mơ) cho trẻ em ở Mindanaoan: Các cách tiếp cận để tạo không gian học tập toàn xã hội
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự án dân chủ hóa việc đọc (Dự án Giấc mơ) cho trẻ em ở Mindanaoan: Các cách tiếp cận để tạo không gian học tập toàn xã hội

Oclarit, F. A.; Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14

Oclarit, F. A.. (2009). Dự án dân chủ hóa việc đọc (Dự án Giấc mơ) cho trẻ em ở Mindanaoan: Các cách tiếp cận để tạo không gian học tập toàn xã hội. Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24215

Truy cập trực tuyến

17
Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cao, Thị Hải Bắc

Cao, T. H. B. (2018). Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 3 (2018) 11-23; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62551

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghiệp hoá hiện đại hoá dân chủ hoá với bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay

Chính trị Quốc gia Sự thật; 2012 - (305.3 CON 2012)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình dân chủ hóa ở Indonesia từ năm 1945 đến nay - Nhìn từ góc độ giai cấp trung lưu và xã hội dân sự : Luận án TS. Châu Á học: 62 31 50 10

Hồ Thị Thành; Nguyễn Văn Chính người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (915.98 HO-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The spirit of democracy : the struggle to build free societies throughout the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spirit of democracy : the struggle to build free societies throughout the world

Diamond Larry Jay.

New York : Times Books/Henry Holt and Co., 2008. - (321.8 DIA 2008) - ISBN9780805078695;ISBN080507869X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2008  (3)
 3. 2009đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (13)
 2. Sách  (9)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đặng, Minh Đức
 2. Hồ, Thị Thành
 3. Đặng Minh Đức
 4. Hồ Thị Thành
 5. Lã, Khánh Tùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...