skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 343  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bernhard Woytek: Arma et Nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bernhard Woytek: Arma et Nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.

Crawford, M. H.

Gnomon, 2012, Vol.84(4), pp.337-342

ISSN: 00171417 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17104/0017-1417_2012_4_337

Toàn văn sẵn có

2
A New, Improved Egg?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New, Improved Egg?

Crawford, M. H.

Science, 01/05/1990, pp.166-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.166-b

Toàn văn sẵn có

3
A New, Improved Egg?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New, Improved Egg?

Crawford, M. H.

Science, 04/13/1990, Vol.248(4952), pp.166-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.248.4952.166-b

Toàn văn sẵn có

4
CEQ Gets Director
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEQ Gets Director

Crawford, M. H.

Science, 01/06/1989, pp.705-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.705-d

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One giant crash for mankind

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 01 September 1989, Vol.245(4921), pp.934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17780533 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress caps grant overhead charge

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 18 August 1989, Vol.245(4919), pp.705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17791705 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatrists get treatment manual

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 01 September 1989, Vol.245(4921), pp.934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17780531 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R&D Lobby Spends NSF's '91 Budget

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 22 December 1989, Vol.246(4937), pp.1564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17834413 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUGO: Genome Data Open to Scientists

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 22 December 1989, Vol.246(4937), pp.1565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17834415 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIDS tests fail

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 22 December 1989, Vol.246(4937), pp.1564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17834412 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study puts admiral peary at north pole

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 22 December 1989, Vol.246(4937), pp.1564-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17834410 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress to extend r&d tax credits

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 01 December 1989, Vol.246(4934), pp.1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17820946 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacific balloonists to sample jet stream

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 01 December 1989, Vol.246(4934), pp.1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17820949 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shroud resurrected

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 06 October 1989, Vol.246(4926), pp.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17837762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
HUGO: Genome Data Open to Scientists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUGO: Genome Data Open to Scientists

Crawford, M. H.

Science, 01/06/1989, pp.1565-1565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1565-d

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global change encyclopedia on disc

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 22 December 1989, Vol.246(4937), pp.1564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17834411 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard synthesizes palytoxin molecule

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 06 October 1989, Vol.246(4926), pp.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17837760 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge profs piqued at merit pay

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 18 August 1989, Vol.245(4919), pp.705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17791707 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grading the university

Crawford, M H

Science (New York, N.Y.), 01 December 1989, Vol.246(4934), pp.1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17820951 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Congress to Extend R&D Tax Credits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress to Extend R&D Tax Credits

Crawford, M. H.

Science, 12/01/1989, Vol.246(4934), pp.1116-1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.246.4934.1116-b

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 343  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (324)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (30)
 2. 1976đến1985  (86)
 3. 1986đến1995  (125)
 4. 1996đến2007  (81)
 5. Sau 2007  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (337)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crawford, M.H
 2. Crawford, M. H
 3. Crawford, Michael H
 4. Crawford, Mh
 5. O'Rourke, R.A.

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Adult
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...