skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A UNIFIED COMMUNITY DETECTION, VISUALIZATION AND ANALYSIS METHOD

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Advances in Complex Systems, February 2014, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-5259 ; E-ISSN: 1793-6802 ; DOI: 10.1142/S0219525914500015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Détection unifiée de communautés
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Détection unifiée de communautés

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Revue d'intelligence artificielle, 06/30/2014, Vol.28(2-3), pp.349-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992499X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ria.28.349-374

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing and Interacting with Concept Hierarchies

Plantié, Michel ; Crampes, Michel

International Journal on Artificial Intelligence Tools, April 2015, Vol.24(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2130 ; E-ISSN: 1793-6349 ; DOI: 10.1142/S0218213015400060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Unified Community Detection, Visualization and Analysis method

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Arxiv ID: 1301.7006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overlapping Community Detection Optimization and Nash Equilibrium

Crampes, Michel ; Plantié, Michel; Plantié, Michel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 26, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Unified Community Detection, Visualization and Analysis method

Crampes, Michel ; Plantié, Michel; Plantié, Michel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 25, 2014

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing and Interacting with Concept Hierarchies

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Arxiv ID: 1303.2488

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overlapping Community Detection Optimization and Nash Equilibrium

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Arxiv ID: 1406.6832

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing and Interacting with Concept Hierarchies

Crampes, Michel ; Plantié, Michel; Plantié, Michel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 11, 2013

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent; Bmc, Ed (Editor)

BMC Bioinformatics, 25 January 2012, Vol.13 Suppl 1(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE D'INDEXATION DE DOCUMENTS MULTIMEDIAS PERMETTANT LA CREATION ET LA DIFFUSION D'ALBUMS PERSONNALISES

Crampes, Michel

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimisation dans la détection de communautés recouvrantes et équilibre de Nash

Crampes, Michel ; Plantié, Michel ; Lopez, Marie; Lopez, Marie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 10, 2013

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimisation dans la d\'etection de communaut\'es recouvrantes et \'equilibre de Nash

Crampes, Michel ; Plantié, Michel ; Lopez, Marie

Arxiv ID: 1307.2715

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Des réseaux de photos aux réseaux sociaux, Création et utilisation d'un réseau social à partir de photos

Plantié, Michel ; Crampes, Michel; Plantié, Michel (Editor)

Revue I3, 04 July 2011, Vol.Numéro spécial, volume 11(numéro 1), pp.100-110

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Social Networks and their visual Semantics from Social Photos

Plantié, Michel ; Crampes, Michel; Plantié, Michel (Editor)

International Journal of Computer Science and Applications, 19 December 2011, Vol.8(2), pp.IJCSA-SI261-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-9038 ; E-ISSN: 0972-9038

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining social networks and their visual semantics from social photos

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Proceedings of the International Conference on web intelligence, mining and semantics, 25 May 2011, pp.1-10

ISBN: 9781450301480 ; ISBN: 1450301487 ; DOI: 10.1145/1988688.1988746

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing and Interacting with Concept Hierarchies

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Proceedings of the 4th International Conference on web intelligence, mining and semantics (wims14), 02 June 2014, pp.1-12

ISBN: 9781450325387 ; ISBN: 1450325386 ; DOI: 10.1145/2611040.2611046

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overlapping Community Detection Optimization and Nash Equilibrium

Crampes, Michel ; Plantié, Michel

Proceedings of the 5th International Conference on web intelligence, mining and semantics, 13 July 2015, pp.1-10

ISBN: 9781450332934 ; ISBN: 1450332935 ; DOI: 10.1145/2797115.2797131

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy , Mohameth François ; Ranwez , Sylvie ; Montmain , Jacky ; Regnault , Armelle ; Crampes , Michel ; Ranwez , Vincent

BMC Bioinformatics 54 , n.p.., 2012

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (23)
 4. 2009đến2013  (34)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. French  (37)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crampes, Michel
 2. Ranwez, Sylvie
 3. Plantié, Michel
 4. Villerd, Jean
 5. Crampes, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...