skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crohn's disease-derived monocytes fail to induce Paneth cell defensins

Courth, Lioba F ; Ostaff, Maureen J ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Malek, Nisar P ; Stange, Eduard F ; Wehkamp, Jan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 November 2015, Vol.112(45), pp.14000-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26512113 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1510084112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crohn’s disease-derived monocytes fail to induce Paneth cell defensins

Courth, Lioba F. ; Ostaff, Maureen J. ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Malek, Nisar P. ; Stange, Eduard F. ; Wehkamp, Jan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(45), pp.14000-14005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424 ; E-ISSN: 10916490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailaender-Sanchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Juergen ; Strömstedt, Adam A. ; Courth, Lioba F. ; Malek, Nisar P. ; Broetz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; ISSN: 1553-7374 ; ISSN: 1553-7366 ; ISSN: 1553-7374 ; PMID: 28323883 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wehkamp, Jan
  2. Mailänder-Sánchez, Daniela
  3. Courth, Lioba F
  4. Malek, Nisar P
  5. Mailander-Sanchez, Daniela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...