skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, S N ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Costello, R B ; Fletcher, R D

American heart journal, May 1985, Vol.109(5 Pt 2), pp.1151-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2859779 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Hambidge, M ; Cousins, R J ; Costello, R B

The Journal of nutrition, May 2000, Vol.130(5 Suppl), pp.1341S-3S [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1541-6100 ; PMID: 10801940 Version:1 ; DOI: 10.1093/jn/130.5.1341S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bepridil for chronic stable angina pectoris: results of a prospective multicenter, placebo-controlled, dose-ranging study in 77 patients

Dibianco, R ; Alpert, J ; Katz, R J ; Spann, J ; Chesler, E ; Ferri, D P ; Larca, L J ; Costello, R B ; Gore, J M ; Eisenman, M J

The American journal of cardiology, 01 January 1984, Vol.53(1), pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 6362386 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study

Dibianco, R ; Singh, S N ; Shah, P M ; Newton, G C ; Miller, R R ; Nahormek, P ; Costello, R B ; Laddu, A R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1119-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Birnbaum, J ; Dibianco, R ; Becker, K L ; Muesing, R ; Costello, R B ; Singh, S N ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Clinical pharmacology and therapeutics, March 1983, Vol.33(3), pp.294-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9236 ; PMID: 6337762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of technician audiovisual scanning of ambulatory electrocardiographic recordings utilizing the rapid oscillographic printout technique of validation

Dibianco, R ; Katz, R J ; Fletcher, R D ; Costello, R B ; Gottdiener, J S ; Singh, S N

Clinical cardiology, January 1982, Vol.5(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; PMID: 7067180 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costello, R B
  2. Dibianco, R
  3. Singh, S.N.
  4. Fletcher, R.D.
  5. Katz, R J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...