skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2015, Vol.112(22), pp.7009-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25991862 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PamR, a new MarR-like regulator affecting prophages and metabolic genes expression in Bacillus subtilis

De San Eustaquio-Campillo, Alba ; Cornilleau, Charlène ; Guérin, Cyprien ; Carballido-López, Rut ; Chastanet, Arnaud

PloS one, 2017, Vol.12(12), pp.e0189694 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29240826 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nuclease domain of the SPP1 packaging motor coordinates DNA cleavage and encapsidation

Cornilleau, Charlène ; Atmane, Noureddine ; Jacquet, Eric ; Smits, Callum ; Alonso, Juan C ; Tavares, Paulo ; Oliveira, Leonor

Nucleic acids research, 07 January 2013, Vol.41(1), pp.340-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 23118480 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gks974

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic sensitivity reveals that wall teichoic acids mediate DNA binding during competence in Bacillus subtilis

Mirouze, Nicolas ; Ferret, Cécile ; Cornilleau, Charlène ; Carballido-Lopez, Rut; Serre, Marie-Claude (Editor)

Nature Communications, 2018, Vol.9, p.5072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-018-07553-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting mechanisms of growth in two model rod-shaped bacteria

Billaudeau, Cyrille ; Chastanet, Arnaud ; Yao, Zhizhong ; Cornilleau, Charlène ; Mirouze, Nicolas ; Fromion, Vincent ; Carballido-López, Rut

Nature Communications, Jun 2017, Vol.8, p.15370 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/ncomms15370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MreB Forms Subdiffraction Nanofilaments during Active Growth in Bacillus subtilis

Billaudeau, Cyrille ; Yao, Zhizhong ; Cornilleau, Charlène ; Carballido-López, Rut ; Chastanet, Arnaud; Huang, Kerwyn Casey (editor) ; Losick, Richard (editor)

mBio, 2019, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: 10.1128/mBio.01879-18 ; PMCID: 6355991 ; PMID: 30696741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cornilleau, Charlène
  2. Cornilleau, C.
  3. Charlène Cornilleau
  4. Carballido-López, Rut
  5. Chastanet, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...