skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Recommend?: User Trust Factors in Movie Recommender Systems

Berkovsky, Shlomo ; Taib, Ronnie ; Conway, Dan

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.287-300

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025209

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misplaced Trust: A Bias in Human-Machine Trust Attribution -- In Contradiction to Learning Theory

Conway, Dan ; Chen, Fang ; Yu, Kun ; Zhou, Jianlong ; Morris, Richard

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.3035-3041

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892433

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Trust Dynamics: An Investigation Driven by Differences in System Performance

Yu, Kun ; Berkovsky, Shlomo ; Taib, Ronnie ; Conway, Dan ; Zhou, Jianlong ; Chen, Fang

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.307-317

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025219

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Stress on Cognitive Load Measurement

Conway, Dan ; Dick, Ian ; Li, Zhidong ; Wang, Yang ; Chen, Fang; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8120(Part IV), pp.659-666 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40498-6_58

Toàn văn sẵn có

5
Robust Multimodal Cognitive Load Measurement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Multimodal Cognitive Load Measurement

Chen, Fang ; Zhou, Jianlong ; Wang, Yang ; Yu, Kun ; Arshad, Syed Z ; Khawaji, Ahmad ; Conway, Dan; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319316987 ; ISBN: 3319316982 ; E-ISBN: 9783319317007 ; E-ISBN: 3319317008 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31700-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Gag-Pol/Env-Rev SIV239 DNA vaccine improves CD4 counts, and reduce viral loads after pathogenic intrarectal SIV mac251 challenge in Rhesus Macaques

Muthumani, Karuppiah ; Bagarazzi, Mark ; Conway, Dan ; Hwang, Daniel S. ; Manson, Kelledy ; Ciccarelli, Richard ; Israel, Zimmra ; Montefiori, David C. ; Ugen, Kenneth ; Miller, Nancy ; Kim, Jong ; Boyer, Jean ; Weiner, David B.

Vaccine, 2003, Vol.21(7), pp.629-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-410X ; DOI: 10.1016/S0264-410X(02)00571-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Analysis: The Road to Profit, Prosperity and Peace of Mind

Conway, Dan

Commercial Investment Real Estate Journal, Fall 1987, Vol.6(4), p.8

ISSN: 08874778

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and Reliance Based on System Accuracy

Yu, Kun ; Berkovsky, Shlomo ; Conway, Dan ; Taib, Ronnie ; Zhou, Jianlong ; Chen, Fang

Proceedings of the 2016 Conference on user modeling adaptation and personalization, 13 July 2016, pp.223-227

ISBN: 9781450343688 ; ISBN: 1450343686 ; DOI: 10.1145/2930238.2930290

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The primacy of the user - from user's perspective

Conway, Dan

Proceedings of the seventeenth annual computer personnel research conference, 26 June 1980, pp.142-146

ISBN: 0897910222 ; ISBN: 9780897910224 ; DOI: 10.1145/800085.802737

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composting the Soul? The Centaur Will Not Hold (Book Review)

Conway, Daniel ; Conway, Dan

Journal of Nietzsche Studies, 1 January 1996, Issue, pp.109-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09688005 ; E-ISSN: 15384594

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1995  (1)
 3. 1996đến2002  (1)
 4. 2003đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Conway, Dan
 2. Conway, D.
 3. Chen, Fang
 4. Zhou, Jianlong
 5. Yu, Kun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...