skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Symbol Spotting in Digital Libraries: Focused Retrieval over Graphic-rich Document Collections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbol Spotting in Digital Libraries: Focused Retrieval over Graphic-rich Document Collections

Rusiñol, Marçal ; Lladós, Josep

ISBN: 978-1-84996-207-0 ; E-ISBN: 978-1-84996-208-7 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-208-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Introduction to Intelligent Surveillance: Surveillance Data Capture, Transmission, and Analytics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Intelligent Surveillance: Surveillance Data Capture, Transmission, and Analytics

Yan, Wei Qi

ISBN: 978-3-319-60227-1 ; E-ISBN: 978-3-319-60228-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60228-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Stereo Scene Flow for 3D Motion Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereo Scene Flow for 3D Motion Analysis

Wedel, Andreas ; Cremers, Daniel

ISBN: 978-0-85729-964-2 ; E-ISBN: 978-0-85729-965-9 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-965-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Face Recognition Across the Imaging Spectrum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face Recognition Across the Imaging Spectrum

Bourlai, Thirimachos;; Bourlai, Thirimachos

ISBN: 978-3-319-28499-6 ; E-ISBN: 978-3-319-28501-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-28501-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Data Mining: The Textbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Mining: The Textbook

Aggarwal, Charu C.

ISBN: 978-3-319-14141-1 ; E-ISBN: 978-3-319-14142-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14142-8

Toàn văn sẵn có

6
Visual Analysis of Humans: Looking at People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Analysis of Humans: Looking at People

Moeslund, Thomas B;; Moeslund, Thomas B. ; Hilton, Adrian ; Krüger, Volker ; Sigal, Leonid

ISBN: 978-0-85729-996-3 ; E-ISBN: 978-0-85729-997-0 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-997-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Model of Multidimensional Shape

Liu, Xiuwen ; Shi, Yonggang ; Dinov, Ivo ; Mio, Washington

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Algebraic Segmentation of Mixed Rigid-Body and Planar Motions from Two Views

Rao, Shankar R. ; Yang, Allen Y. ; Sastry, S. Shankar ; Ma, Yi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globally Optimal Algorithms for Stratified Autocalibration

Chandraker, Manmohan ; Agarwal, Sameer ; Kriegman, David ; Belongie, Serge

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Human Motion Tracking with a Coordinated Mixture of Factor Analyzers

Li, Rui ; Tian, Tai-Peng ; Sclaroff, Stan ; Yang, Ming-Hsuan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Length and Area Regularization for Multiphase Level Set Segmentation

Bertelli, Luca ; Chandrasekaran, Shivkumar ; Gibou, Frédéric ; Manjunath, B. S.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaussian Processes for Object Categorization

Kapoor, Ashish ; Grauman, Kristen ; Urtasun, Raquel ; Darrell, Trevor

Toàn văn sẵn có

13
Breath Analysis for Medical Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breath Analysis for Medical Applications

Zhang, David ; Guo, Dongmin ; Yan, Ke

ISBN: 978-981-10-4321-5 ; E-ISBN: 978-981-10-4322-2 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4322-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Learning Dynamic Spatial Relations: The Case of a Knowledge-based Endoscopic Camera Guidance Robot
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Dynamic Spatial Relations: The Case of a Knowledge-based Endoscopic Camera Guidance Robot

Bihlmaier, Andreas

ISBN: 978-3-658-14913-0 ; E-ISBN: 978-3-658-14914-7 ; DOI: 10.1007/978-3-658-14914-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Data Analytics for Traditional Chinese Medicine Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Analytics for Traditional Chinese Medicine Research

Poon, Josiah ;Poon, Simon K.;; Poon, Josiah ; K. Poon, Simon

ISBN: 978-3-319-03800-1 ; E-ISBN: 978-3-319-03801-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-03801-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Active Basis Model for Object Detection and Recognition

Wu, Ying Nian ; Si, Zhangzhang ; Gong, Haifeng ; Zhu, Song-Chun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hierarchical and Contextual Model for Aerial Image Parsing

Porway, Jake ; Wang, Qiongchen ; Zhu, Song Chun

Toàn văn sẵn có

18
Mobile Intention Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Intention Recognition

Kiefer, Peter

ISBN: 978-1-4614-1853-5 ; E-ISBN: 978-1-4614-1854-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1854-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Computer Analysis of Human Behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Analysis of Human Behavior

Salah, Albert Ali ;Gevers, Theo;; Salah, Albert Ali ; Gevers, Theo

ISBN: 978-0-85729-993-2 ; E-ISBN: 978-0-85729-994-9 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-994-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Applications of Pulse-Coupled Neural Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of Pulse-Coupled Neural Networks

Ma, Yide ; Zhan, Kun ; Wang, Zhaobin

ISBN: 978-3-642-13744-0 ; E-ISBN: 978-3-642-13745-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13745-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (16)
 3. 2007đến2009  (24)
 4. 2010đến2013  (35)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (91)
 2. Bài báo  (11)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jain, Anil K
 2. Jain, Anil
 3. Zhang, David
 4. Maio, Dario
 5. Maltoni, Davide

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...