skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Image Compositing Fundamentals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Image Compositing Fundamentals

Jackson, Wallace

ISBN: 978-1-4842-1639-2 ; E-ISBN: 978-1-4842-4060-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-4060-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
3D Video and Its Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Video and Its Applications

Matsuyama, Takashi ; Nobuhara, Shohei ; Takai, Takeshi ; Tung, Tony

ISBN: 978-1-4471-4119-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-4120-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4120-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Stereo Scene Flow for 3D Motion Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereo Scene Flow for 3D Motion Analysis

Wedel, Andreas ; Cremers, Daniel

ISBN: 978-0-85729-964-2 ; E-ISBN: 978-0-85729-965-9 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-965-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Visual Analysis of Humans: Looking at People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Analysis of Humans: Looking at People

Moeslund, Thomas B;; Moeslund, Thomas B. ; Hilton, Adrian ; Krüger, Volker ; Sigal, Leonid

ISBN: 978-0-85729-996-3 ; E-ISBN: 978-0-85729-997-0 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-997-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Digital Video Editing Fundamentals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Video Editing Fundamentals

Jackson, Wallace

ISBN: 978-1-4842-1865-5 ; E-ISBN: 978-1-4842-1866-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-1866-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Digital Preservation Technology for Cultural Heritage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation Technology for Cultural Heritage

Zhou, Mingquan ; Geng, Guohua ; Wu, Zhongke

ISBN: 978-3-642-28098-6 ; E-ISBN: 978-3-642-28099-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28099-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
VFX Fundamentals: Visual Special Effects Using Fusion 8.0
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VFX Fundamentals: Visual Special Effects Using Fusion 8.0

Jackson, Wallace

ISBN: 978-1-4842-2130-3 ; E-ISBN: 978-1-4842-2131-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-2131-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis

Krig, Scott

ISBN: 978-1-4302-5929-9 ; E-ISBN: 978-1-4302-5930-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-5930-5

Toàn văn sẵn có

9
3D Imaging, Analysis and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Imaging, Analysis and Applications

Pears, Nick ;Liu, Yonghuai ;Bunting, Peter;; Pears, Nick ; Liu, Yonghuai ; Bunting, Peter

ISBN: 978-1-4471-4062-7 ; E-ISBN: 978-1-4471-4063-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4063-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Distributed Multiple Description Coding: Principles, Algorithms and Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Multiple Description Coding: Principles, Algorithms and Systems

Bai, Huihui ; Wang, Anhong ; Zhao, Yao ; Pan, Jeng-Shyang ; Abraham, Ajith

ISBN: 978-1-4471-2247-0 ; E-ISBN: 978-1-4471-2248-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2248-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Blind Image Deconvolution: Methods and Convergence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blind Image Deconvolution: Methods and Convergence

Chaudhuri, Subhasis ; Velmurugan, Rajbabu ; Rameshan, Renu

ISBN: 978-3-319-10484-3 ; E-ISBN: 978-3-319-10485-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10485-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Intelligent Multimedia Surveillance: Current Trends and Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Multimedia Surveillance: Current Trends and Research

Atrey, Pradeep K. ;Cavallaro, Andrea ;Kankanhalli, Mohan S.;; Atrey, Pradeep K. ; Kankanhalli, Mohan S. ; Cavallaro, Andrea

ISBN: 978-3-642-41511-1 ; E-ISBN: 978-3-642-41512-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41512-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Soft Computing Approach to Pattern Classification and Object Recognition: A Unified Concept
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing Approach to Pattern Classification and Object Recognition: A Unified Concept

Ray, Kumar S.

ISBN: 978-1-4614-5347-5 ; E-ISBN: 978-1-4614-5348-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-5348-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Time-of-Flight and Structured Light Depth Cameras: Technology and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time-of-Flight and Structured Light Depth Cameras: Technology and Applications

Zanuttigh, Pietro ; Marin, Giulio ; Dal Mutto, Carlo ; Dominio, Fabio ; Minto, Ludovico ; Cortelazzo, Guido Maria

ISBN: 978-3-319-30971-2 ; E-ISBN: 978-3-319-30973-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30973-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Expanding the Frontiers of Visual Analytics and Visualization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding the Frontiers of Visual Analytics and Visualization

Dill, John ; Earnshaw, Rae ; Kasik, David ; Vince, John ; Wong, Pak C;; Dill, John ; Earnshaw, Rae ; Kasik, David ; Vince, John ; Wong, Pak Chung

ISBN: 978-1-4471-2803-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2804-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2804-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Appearance Modeling: A Data-Coherent Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material Appearance Modeling: A Data-Coherent Approach

Dong, Yue ; Lin, Stephen ; Guo, Baining

ISBN: 978-3-642-35776-3 ; E-ISBN: 978-3-642-35777-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-35777-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Animal Biometrics: Techniques and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal Biometrics: Techniques and Applications

Kumar, Santosh ; Singh, Sanjay Kumar ; Singh, Rishav ; Singh, Amit Kumar

ISBN: 978-981-10-7955-9 ; E-ISBN: 978-981-10-7956-6 ; DOI: 10.1007/978-981-10-7956-6

Toàn văn sẵn có

18
Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, Methods and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, Methods and Applications

Das, Apurba

ISBN: 978-3-319-14171-8 ; E-ISBN: 978-3-319-14172-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14172-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Foundations of Large-Scale Multimedia Information Management and Retrieval: Mathematics of Perception
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Large-Scale Multimedia Information Management and Retrieval: Mathematics of Perception

Chang, Edward Y.

ISBN: 978-3-642-20428-9 ; E-ISBN: 978-3-642-20429-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20429-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Human Behavior Understanding in Networked Sensing: Theory and Applications of Networks of Sensors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Behavior Understanding in Networked Sensing: Theory and Applications of Networks of Sensors

Spagnolo, Paolo ;Mazzeo, Pier Luigi ;Distante, Cosimo;; Spagnolo, Paolo ; Mazzeo, Pier Luigi ; Distante, Cosimo

ISBN: 978-3-319-10806-3 ; E-ISBN: 978-3-319-10807-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10807-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (15)
 3. 2007đến2009  (30)
 4. 2010đến2013  (37)
 5. Sau 2013  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (116)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jain, Anil
 2. Chaudhuri, Subhasis
 3. Salomon, David
 4. Jain, Anil K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...