skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DNA Computing Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Computing Models

Zimmermann, Karl-Heinz ; Martínez-Pérez, Israel ; Ignatova, Zoya

ISBN: 978-0-387-73635-8 ; E-ISBN: 978-0-387-73637-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-73637-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. SpringerLink Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...