skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross Domain Recommender Systems: A Systematic Literature Review

Khan, Muhammad ; Ibrahim, Roliana ; Ghani, Imran

ACM Computing Surveys, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of Complex Dataflows with User-Defined Functions

Rheinländer, Astrid ; Leser, Ulf ; Graefe, Goetz

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fog Computing for Sustainable Smart Cities: A Survey

Perera, Charith ; Qin, Yongrui ; Estrella, Julio ; Reiff-Marganiec, Stephan ; Vasilakos, Athanasios

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300 ; E-ISSN: 15577341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on Reinforcement Learning Models and Algorithms for Traffic Signal Control

Yau, Kok-Lim ; Qadir, Junaid ; Khoo, Hooi ; Ling, Mee ; Komisarczuk, Peter

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Power and Energy Predictive Models in HPC Systems and Applications

O'Brien, Kenneth ; Pietri, Ilia ; Reddy, Ravi ; Lastovetsky, Alexey ; Sakellariou, Rizos

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300 ; E-ISSN: 15577341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabic Online Handwriting Recognition (AOHR): A Survey

Al-Helali, Baligh ; Mahmoud, Sabri

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300 ; E-ISSN: 15577341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU Virtualization and Scheduling Methods: A Comprehensive Survey

Hong, Cheol-Ho ; Spence, Ivor ; Nikolopoulos, Dimitrios

ACM Computing Surveys, Oct 2017, Vol.50(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Komisarczuk, Peter
  2. Qadir, Junaid
  3. Estrella, Julio C.
  4. Perera, Charith
  5. Ibrahim, Roliana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...