skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.03.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Episodic Memory and Appetite Regulation in Humans (Episodic Memory and Satiety)

Brunstrom, Jeffrey M ; Burn, Jeremy F ; Sell, Nicola R ; Collingwood, Jane M ; Rogers, Peter J ; Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Maynard, Olivia M ; Ferriday, Danielle; Morrison, Christopher (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e50707 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050707

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Child-care self-assessment to improve physical activity, oral health and nutrition for 2- to 4-year-olds: a feasibility cluster RCT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child-care self-assessment to improve physical activity, oral health and nutrition for 2- to 4-year-olds: a feasibility cluster RCT

Kipping, Ruth ; Langford, Rebecca ; Brockman, Rowan ; Wells, Sian ; Metcalfe, Chris ; Papadaki, Angeliki ; White, James ; Hollingworth, William ; Moore, Laurence ; Ward, Dianne ; Campbell, Rona ; Kadir, Bryar ; Tinner, Laura ; Er, Vanessa ; Dias, Kaiseree ; Busse, Heide ; Collingwood, Jane ; Nicholson, Alexandra ; Johnson, Laura ; Jago

Public Health Research, 7/2019, Vol.7(13), pp.1-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-4381 ; E-ISSN: 2050-439X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3310/phr07130

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collingwood, Jane
  2. Brunstrom, Jeffrey M
  3. Brunstrom, Jm
  4. Rogers, Pj
  5. Rogers, Peter J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...