skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing designer and user perspectives of web site evaluation: a cross‐campus collaborative learning experience

Collings, Penny ; Pearce, Jon

British Journal of Educational Technology, June 2002, Vol.33(3), pp.267-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1013 ; E-ISSN: 1467-8535 ; DOI: 10.1111/1467-8535.00262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for multimodal user interface design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Balaji, T ; Buisine, Stéphanie ; Collings, Penny ; Cohen, Phil ; Kraal, Ben ; Martin, Jean-Claude ; Mctear, Michael ; Raman, TV ; Stanney, Kay ; Su, Hui ; Wang, Qian

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human-Computer Interaction in Information Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction in Information Systems

Balbo, Sandrine ; Bentley, Todd ; Collings, Penny

Australasian Journal of Information Systems, 05/01/2006, Vol.13(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-8618 ; E-ISSN: 1449-8618 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3127/ajis.v13i2.42

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenarios for embracing errorful automatic speech recognition

Kraal, Ben ; Dugdale, Anni ; Collings, Penny

Proceedings of the 18th Australia conference on computer-human interaction, 20 November 2006, pp.341-344

ISBN: 1595935452 ; ISBN: 9781595935458 ; DOI: 10.1145/1228175.1228240

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design science approach to an HCI research project

Adikari, Sisira ; Mcdonald, Craig ; Collings, Penny

Proceedings of the 18th Australia conference on computer-human interaction, 20 November 2006, pp.429-432

ISBN: 1595935452 ; ISBN: 9781595935458 ; DOI: 10.1145/1228175.1228265

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collings, Penny
  2. Collings, P
  3. Kraal, Ben
  4. Lai, J
  5. Larson, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...