skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RCP4.5: a pathway for stabilization of radiative forcing by 2100.(Author abstract)(Report)

Thomson, Allison M. ; Calvin, Katherine V. ; Smith, Steven J. ; Kyle, G. Page ; Volke, April ; Patel, Pralit ; Delgado - Arias, Sabrina ; Bond - Lamberty, Ben ; Wise, Marshall A. ; Clarke, Leon E. ; Edmonds, James A.

Climatic Change, Nov, 2011, Vol.109(1-2), p.77(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spline models of contemporary, 2030, 2060 and 2090 climates for Mexico and their use in understanding climate-change impacts on the vegetation.(Author abstract)(Report)

Saenz - Romero, Cuauhtemoc ; Rehfeldt, Gerald E. ; Crookston, Nicholas L. ; Duval, Pierre ; St - Amant, Remi ; Beaulieu, Jean ; Richardson, Bryce A.

Climatic Change, Oct, 2010, Vol.102(3-4), p.595(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation in the climatic response to SRES emissions scenarios in integrated assessment models.(Author abstract)(Report)

Warren, R. ; Mastrandrea, M. D. ; Hope, C. ; Hof, A. F.

Climatic Change, Oct, 2010, Vol.102(3-4), p.671(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The representative concentration pathways: an overview.(Author abstract)(Report)

Vuuren, Detlef P. ; Edmonds, Jae ; Kainuma, Mikiko ; Riahi, Keywan ; Thomson, Allison ; Hibbard, Kathy ; Hurtt, George C. ; Kram, Tom ; Krey, Volker ; Lamarque, Jean - Francois ; Masui, Toshihiko ; Meinshausen, Malte ; Nakicenovic, Nebojsa ; Smith, Steven J. ; Rose, Steven K.

Climatic Change, Nov, 2011, Vol.109(1-2), p.5(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300.(Author abstract)(Report)

Meinshausen, Malte ; Smith, S. J. ; Calvin, K. ; Daniel, J. S. ; Kainuma, M. L. T. ; Lamarque, J - F. ; Matsumoto, K. ; Montzka, S. A. ; Raper, S. C. B. ; Riahi, K. ; Thomson, A. ; Velders, G. J. M. ; Vuuren, D. P. P.

Climatic Change, Nov, 2011, Vol.109(1-2), p.213(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature's Prophet.(Healy Hamilton)(Brief article)

Biba, Erin

Wired, July, 2010, Vol.18(7), p.24

ISSN: 1059-1028

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kainuma, Mikiko
  2. Edmonds, James A.
  3. Smith, Steven J.
  4. Thomson, Allison M.
  5. Riahi, Keywan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...