skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-piece trigger for lever action rifle with exposed hammer

Clay, David R

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalies in the asymmetric transfer hydrogenation of several polycyclic meso compounds

Clay, David R ; Mcintosh, Matthias C

Tetrahedron Letters, 04 April 2012, Vol.53(14), pp.1691-1694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.12.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient, scalable asymmetric synthesis of an epoxy quinol via Noyori desymmetrization of a meso diketone

Clay, David R ; Rosenberg, Ashley G ; Mcintosh, Matthias C

Tetrahedron: Asymmetry, 2011, Vol.22(7), pp.713-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4166 ; E-ISSN: 1362-511X ; DOI: 10.1016/j.tetasy.2011.04.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODIFICATEURS D'HEMOCOMPATIBILITE POUR MATERIAU POLYMERE RETICULE
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas D ; Capponi, Vincent J ; Clay, David R

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemocompatibility modifiers for cross-linked polymeric material

Golobish Thomas D ; Capponi Vincent J ; Clay David R

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HÄMOKOMPATIBILITÄTSMODIFIKATOREN FÜR EIN VERNETZTES POLYMERMATERIAL
MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HÄMOKOMPATIBILITÄTSMODIFIKATOREN FÜR EIN VERNETZTES POLYMERMATERIAL
MODIFICATEURS D'HÉMOCOMPATIBILITÉ POUR MATÉRIAU POLYMÈRE RÉTICULÉ
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas, D ; Capponi, Vincent, J ; Clay, David, R

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemocompatibility Modifiers for Cross-Linked Polymeric Material

Golobish Thomas D ; Capponi Vincent J ; Clay David R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-piece trigger for lever action rifle with exposed hammer

Clay David R

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (8)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (4)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clay, David R.
 2. Golobish, Thomas, D
 3. Capponi, Vincent, J
 4. Clay David R
 5. Clay, David, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...