skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lengths of circular trajectories on geodesic spheres in a complex projective space

Bao, Tuya ; Adachi, Toshiaki

Kodai Mathematical Journal, 2011, Vol.34(2), pp.257-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0386-5991 ; DOI: 10.2996/kmj/1309829549

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviors of circular trajectories on hypersurfaces of type (A1</sub>) in a complex hyperbolic space

Bao, Tuya ; Adachi, Toshiaki

Kodai Mathematical Journal, 2011, Vol.34(3), pp.485-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0386-5991 ; DOI: 10.2996/kmj/1320935555

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the robustness of upper limits for circular auditory motion perception

Camier, Cédric ; Boissinot, Julien ; Guastavino, Catherine

Journal on Multimodal User Interfaces, 2016, Vol.10(3), pp.285-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0225-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y. ; Grasso, R. ; Amorim, M.-A. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 1997, Vol.115(2), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/PL00005705

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular Trajectories of Center of Pressure Measured using a Leg Coordinate System in Human Walking
正常歩行における下腿座標系上の円弧状圧中心軌跡

秋山, 徹雄 ; 関屋, 曻 ; 中村, 大介 ; 加茂野, 有徳 ; Akiyama, Tetsuo ; Sekiya, Noboru ; Nakamura, Daisuke ; Kamono, Arinori

理学療法学, 2016, Vol.43(6), pp.445-452

ISSN: 0289-3770 ; DOI: 10.15063/rigaku.11194

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adachi, Toshiaki
  2. Adachi, T.
  3. Bao, T.
  4. Bao, Tuya
  5. 秋山, 徹雄

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...