skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogenic silica in wetlands and their relationship with soil and groundwater biogeochemistry in the Southeastern of Buenos Aires Province, Argentina

Borrelli, Natalia ; Osterrieth, M. ; Romanelli, A. ; Alvarez, M. ; Cionchi, J. ; Massone, H.

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.65(2), pp.469-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1010-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s002679900100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban areas in developing countries and their relationship to groundwater pollution: a case study of Mar del Plata, Argentina

Massone , H.E. ; Martinez , D.E. ; Cionchi , J.L. ; Bocanegra , E.

Environmental management, 1998, Vol.(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydraulic stopper effect as a regulator of inorganic nutrients distribution in Mar Chiquita coastal lagoon (Argentina)

Marcovecchio, Jorge E ; De Marco, Silvia G ; Magani, Fiorella ; Spetter, Carla V ; Beltrame, M. Ornela ; Cionchi, José L

Ecohydrology & Hydrobiology, October 2019, Vol.19(4), pp.629-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1642-3593 ; DOI: 10.1016/j.ecohyd.2019.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The influence of human activities on Pampean streams catchment: a biogeochemical approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of human activities on Pampean streams catchment: a biogeochemical approach

De Marco, Silvia G. ; Marcovecchio, Jorge E. ; Vallina, Micaela ; Barral, M. Paula ; Bo, M. Juliana ; Camino, Mariana ; Cionchi, José L. ; Lopez de Armentia, Adriana ; Spetter, Carla V.

Environmental Earth Sciences, 1/2020, Vol.79(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12665-019-8676-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Septic tank

Cionchi Duilio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cionchi, J.L.
 2. Spetter, Carla V.
 3. Cionchi, J
 4. Cionchi, José L.
 5. De Marco, Silvia G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...