skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromospheric Anemone Jets as Evidence of Ubiquitous Reconnection

Shibata, Kazunari ; Nakamura, Tahei ; Matsumoto, Takuma ; Otsuji, Kenichi ; Okamoto, Takenori ; Nishizuka, Naoto ; Kawate, Tomoko ; Watanabe, Hiroko ; Nagata, Shin'Ichi ; Ueno, Satoru ; Kitai, Reizaburo ; Nozawa, Satoshi ; Tsuneta, Saku ; Suematsu, Yoshinori ; Ichimoto, Kiyoshi ; Shimizu, Toshifumi ; Katsukawa, Yukio ; Tarbell, Theodore ; Berger; Title, Alan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1126/science.1146708

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-scale jetlike features in penumbral chromospheres.(REPORT)(Report)

Katsukawa, Y. ; Berger, T. E. ; Ichimoto, K. ; Lites, B. W. ; Nagata, S. ; Shimizu, T. ; Shine, R. A. ; Suematsu, Y. ; Tarbell, T. D. ; Title, A. M. ; Tsuneta, S.

Science, Dec 7, 2007, Vol.318(5856), p.1594(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New light on the heart of darkness of the solar chromosphere. (relatively cool region in the sun's outer layers)

Solanki, S. K. ; Livingston, W. ; Ayres, T.

Science, Jan 7, 1994, Vol.263(5143), p.64(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral Linewidth Variations in the Solar Chromosphere

Khutsishvili, D. ; Khutsishvili, E. ; Kvernadze, T. ; Kulidzanishvili, V. ; Kakhiani, V. ; Sikharulidze, M.

Astrophysics, 2015, Vol.58(4), pp.567-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0571-7256 ; E-ISSN: 1573-8191 ; DOI: 10.1007/s10511-015-9408-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connection Between Chromospheric Events and Photospheric Dynamics

Anđić, A. ; Chae, J. ; Park, H. ; Yang, H. ; Ahn, K. ; Cao, W. ; Park, Y.

Solar Physics, 2013, Vol.288(1), pp.55-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-012-0113-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic plasma instabilities driven by neutral gas flows in the solar chromosphere

Gogoberidze, G ; Voitenko, Y ; Poedts, Stefaan ; De Keyser, Johan

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Vol.438(4), pp.3568-3576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quiet chromosphere. Old wisdom, new insights, future needs

Rutten, Robert; Rutten, Robert (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 7, 2010

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Variation of Ca–K Line Profile of the Sun during the Solar Cycle 22 and 23

Sindhuja, G. ; Singh, Jagdev

Journal of Astrophysics and Astronomy, 2015, Vol.36(1), pp.81-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-6335 ; E-ISSN: 0973-7758 ; DOI: 10.1007/s12036-015-9330-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Center-to-limb variation of Ca II line brightness oscillations in the solar chromosphere

Ozhogina, O. ; Teplitskaya, R.

Astronomy Letters, 2013, Vol.39(4), pp.279-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-7737 ; E-ISSN: 1562-6873 ; DOI: 10.1134/S1063773713030031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar low-lying cool loops and their contribution to the transition region EUV output

Sasso, C ; Andretta, V ; Spadaro, D ; Susino, R; Susino, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 1, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201117580

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chromospheric Telescope

Bethge, C ; Peter, H ; Kentischer, T ; Halbgewachs, C ; Elmore, D ; Beck, C; Beck, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 24, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201117456

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionized Plasma and Neutral Gas Coupling in the Sun’s Chromosphere and Earth’s Ionosphere/Thermosphere

Leake, J. ; DeVore, C. ; Thayer, J. ; Burns, A. ; Crowley, G. ; Gilbert, H. ; Huba, J. ; Krall, J. ; Linton, M. ; Lukin, V. ; Wang, W.

Space Science Reviews, 2014, Vol.184(1), pp.107-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-6308 ; E-ISSN: 1572-9672 ; DOI: 10.1007/s11214-014-0103-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On chromospheric variations modeling for main-sequence stars of G and K spectral classes.(Report)

Alecsandrovna, Bruevich Elena

Natural Science, August, 2011, Vol.3(8), p.641(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-4091

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Ca ii K Line Profile Shapes and Dynamic Processes in the Solar Chromosphere at the Base of a Coronal Hole

Grigoryeva, S. ; Turova, I. ; Ozhogina, O.

Solar Physics, 2016, Vol.291(7), pp.1977-2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-016-0951-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observed Effect of Magnetic Fields on the Propagation of Magnetoacoustic Waves in the Lower Solar Atmosphere

Lawrence, J. ; Cadavid, A.

Solar Physics, 2012, Vol.280(1), pp.125-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-012-0059-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origin of Sequential Chromospheric Brightenings

Kirk, M. ; Balasubramaniam, K. ; Jackiewicz, J. ; Gilbert, H.

Solar Physics, 2017, Vol.292(6), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-017-1094-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Automated Algorithm to Distinguish and Characterize Solar Flares and Associated Sequential Chromospheric Brightenings

Kirk, M. ; Balasubramaniam, K. ; Jackiewicz, J. ; McNamara, B. ; McAteer, R.

Solar Physics, 2013, Vol.283(1), pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-011-9843-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar off-limb emission of the OI 7772 \AA\ line

Pazira, Hiva ; Kiselman, D ; Leenaarts, J; Leenaarts, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 18, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201630277

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space – Time Distribution of G-band and Ca ii H-line Intensity Oscillations in Hinode/SOT – FG Observations

Lawrence, J. ; Cadavid, A.

Solar Physics, 2010, Vol.261(1), pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-009-9481-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Between Sunspot Number and Ca ii K Emission Index

Bertello, Luca ; Pevtsov, Alexei ; Tlatov, Andrey ; Singh, Jagdev

Solar Physics, 2016, Vol.291(9), pp.2967-2979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0938 ; E-ISSN: 1573-093X ; DOI: 10.1007/s11207-016-0927-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.373)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (66)
 2. 1970đến1981  (81)
 3. 1982đến1993  (69)
 4. 1994đến2006  (234)
 5. Sau 2006  (1.467)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.882)
 2. Norwegian  (52)
 3. Japanese  (23)
 4. Chinese  (4)
 5. French  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carlsson, M.
 2. Carlsson, Mats
 3. De Pontieu, B.
 4. De Pontieu, Bart
 5. Hansteen, Viggo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...